JAVNI POZIV- Elaborati na temu funkcionisanja nacionalnih tijela koja učestvuju u upravljanju destinacijom, marketingom i promocijom

Objavljeno: 11.04.2022. 06:04 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 63 stav 1 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list Crne Gore", br. 78/18 i 70/21) Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje:

JAVNI POZIV ZA IZRADU ELABORATA NA TEMU REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH ISKUSTAVA KOJA SE TIČU DOBRE PRAKSE FUNKCIONISANJA (MODEL I STRUKTURA) NACIONALNIH TIJELA KOJA UČESTVUJU U UPRAVLJANJU DESTINACIJOM, MARKETINGOM I PROMOCIJOM

I

Programom rada Vlade Crne Gore za 2022. godinu predviđena je izrada predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 11/04 i 46/07, Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 40/11, 45/14, 42/17 i 27/19), sa rokom utvrđivanja IV Q 2022. godine.

Shodno navedenom, pozivaju se domaći i međunarodni stručnjaci iz oblasti turizma, marketinga i srodnih oblasti, da do 06.05.2022.godine dostave Ministarstvu ekonomskog razvoja elaborate sa primjerima dobre regionalne i međunarodne prakse koji se odnose na funkcionisanje (model i struktura) nacionalnih tijela koja učestvuju u upravljanju destinacijom, marketingom i promocijom i predlogom implementacije istih u Crnoj Gori. 

II

Neophodno je da podnosioci elaborata ispunjavaju sljedeće uslove:

najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti turizma, marketinga i srodnih oblasti i

  • odgovarajuće iskustvo u aktivnostima praćenja i usklađivanja sa savremenom međunarodnom turističkom i praksom u oblasti marketinga i promocije
  • III
  • Podnosilac elaborata je dužan/na da Ministarstvu ekonomskog razvoja dostavi:
  • dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu u oblasti turizma, marketinga i srodnih oblasti i
  • dokaze o izrađenim dokumentima i realizovanim projektima usmjerenim na unapređenje stanja u oblasti turizma, marketinga i promocije. 

Cjelokupna dokumentacija dostavljena po osnovu ovog Javnog poziva ostaje u arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja, bez obaveze povraćaja.

 IV

Procijenjena vrijednost izrade elaborata iznosi 4.500,00€ (bez PDV-a).

Ministarstvo ekonomskog razvoja će izabrati elaborat primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma odnosa kvaliteta i cijene.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

kvalitet sadržaja elaborata i mogućnosti primjene primjera dobre uporedne prakse na funkcionisanje (model i struktura) Nacionalne turističke organizacije Crne Gore - 80 bodova i

najniža ponuđena cijena - 20 bodova.

V

Ministarstvo ekonomskog razvoja neće ocjenjivati elaborate: 

koji nisu predmet ovog Javnog poziva i

  • koji ne sadrže svu prateću dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će, u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje elaborata, na internet stranici http://www.gov.me/mek objaviti listu elaborata, sa imenima lica koja su ih dostavila, a koja su ispunila uslove iz ovog poziva.

U roku od 15 dana od dana objavljivanja liste, Ministarstvo ekonomskog razvoja će na istoj internet stranici objaviti naziv elaborata i ime lica koje je isti dostavilo, a koji je razmatranjem utvrđen kao najpovoljniji.

VI

Elaborati po ovom Javnom pozivu dostavljaju se :

VII

Ovaj Javni poziv objaviće se na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i u jednom štampanom mediju.

Kontakt osoba:

              Boris Rabrenović

              Direktorat za normativne poslove i upravni postupak u turizmu 

              Direkcija za normativne poslove  

              e-mail: boris.rabrenovic@mek.gov.me

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Objavljen: 11.04.2022.
Rok za prijavu: 25.04.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?