JAVNI POZIV za dodjelu podrške promociji i plasmanu organskih proizvoda

Objavljeno: 10.06.2024. 12:22

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024. godinu – Agrobudžet („Sl. list CG“, broj 23/24) – mjera 3.6 Podrška promociji i plasmanu organskih proizvoda, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške promociji i plasmanu organskih proizvoda

Predmet ovog javnog poziva je podrška proizvođačima koji proizvode organske proizvode i koriste znak organske proizvodnje (logo) pri označavanju, reklamiranju i prezentaciji organskih proizvoda na tržištu i privrednim subjektima koji vrše otkup domaćih organskih proizvoda i proizvoda iz prelaznog perioda sertifikovanih u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Službeni list CG“, broj 56/13) i iste prodaju krajnjim potrošačima.

Ovim javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi, način prijavljivanja za dodjelu podrške, rokovi za podnošenje zahtjeva, procedure realizacije zahtjeva i isplata podrške.

Sredstva predviđena za ovaj javni poziv iznose 60.000,00€.

Zahtjev za podršku (u daljem tekstu: zahtjev) po osnovu javnog poziva podnosi se na Obrascu 1, za prodajni period od 01. oktobra 2023. do 30. septembra 2024. godine.

DEFINICIJA KORISNIKA

Pravo na podršku mogu ostvariti:

- privredni subjekti upisani u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), koji se prijave na Javni poziv i dostave odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje vrijednost i broj otkupljenih domaćih organskih proizvoda, a koji otkupljene proizvode prodaju krajnjim potrošacima (marketi, restorani, hoteli i dr.) i

- poljoprivredni proizvođači koji koriste znak organske proizvodnje (logo) pri označavanju, reklamiranju i prezentaciji organskih proizvoda na tržištu u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Službeni list CG“, broj 56/13).

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na podršku ako ispunjava sljedeće uslove:

- Privredni subjekti koji otkupljuju proizvode od poljoprivrednih proizvođača koji su upisani u Registar subjekata u organskoj proizvodnji; i

- Poljoprivredni proizvođači upisani u Registar subjekata u organskoj proizvodnji, a koji proizvode organske proizvode u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Službeni list CG“, broj 56/13).

IZNOS PODRŠKE

Podrška se ostvaruje u odnosu na otkupljenu cijenu domaćih organskih proizvoda bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), za prodajni period koji se računa od 01. oktobra 2023. do 30. septembra 2024. godine.

Podrška se ostvaruje u iznosu od 10% od nabavljenje vrijednosti bez PDV-a za domaće sertifikovane organske proizvode i proizvode iz prelaznog perioda i 20€ po svakom ulistanom proizvodu za navedeni prodajni period.

Podrška se ostvaruje u iznosu od 70% od troškova dizajniranja i izrade oznaka (logo, etiketa, nalepnica i dr.), a maksimalni iznos podrške je 1.000,00 €.

Podrška se realizuje nakon administrativne kontrole, na kraju investicije.

Ako ukupna visina dospjelih zahtjeva za plaćanje prevazilazi planirani iznos sredstava opredijeljena ovom mjerom, isti će se proporcionalno smanjiti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE

Podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

Privredni subjekti: 

  1. Popunjen Zahtjev (Obrazac 1);

2. Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata;

3. Spisak dobavljača (komitenti, proizvođači itd.);

4. Dokaz o otkupljenim proizvodima, otkupljena vrijednost bez PDV-a, (potpisan i pečatiran);

5. Dokaz o broju ulistanih proizvoda za navedeni prodajni period; i

6. Dokaz o prodaji (izlaz sa kase) za navedene otkupljene proizvode.

Poljoprivredni proizvođači:

1. Popunjen Zahtjev (Obrazac 1);

2. Dokaz (fiskalizovan račun) o utrošenim sredstvima za dizajniranje i izradu oznake (logo, etiketa, nalepnica i dr.);

3. Ovjerena izjava da proizvođač nije koristio sredstva podrške za iste namjene od strane drugih institucija (opština ili drugih ministarstava); i

4. Jedan primjerak oznake (logo, etiketa, nalepnica i dr.).

Kompletna dokumentacija mora biti podnijeta od strane podnosioca zahtjeva ili lica koje ovlasti podnosilac zahtjeva.

PROCEDURA REALIZACIJE 

Podnosilac zahtjeva šalje ovom ministarstvu navedenu dokumentaciju. Nakon podnošenja zahtjeva sa pratećom dokumentacijom vrši se administrativna kontrola. Ukoliko se administrativnom kontrolom utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava kriterijume definisane Javnim pozivom, predmetni zahtjev će biti odbijen. Ukoliko, zahtjev bude uredan, podnosilac zahtjeva će dobiti Rješenje o odobravanju i isplati sredstava podrške (u daljem tekstu: Rješenje o odobravanju). Odobreni iznos podrške biće isplaćen na žiro račun korisnika, nakon obrade zahtjeva i donošenja Rješenja o odobravanju i isplati sredstava.

Nepotpuna i neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE 

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške promociji i plasmanu organskih proizvoda se može preuzeti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.mpsv.gov.me) ili u Direkciji za organsku proizvodnju, šeme kvaliteta i zemljišnu politiku. Popunjeni obrazac Zahtjeva i drugu neophodnu dokumentaciju dostaviti isključivo putem pošte, na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


Direktorat za poljoprivredu


po Javnom pozivu za dodjelu podrške promociji i plasmanu organskih proizvoda


Rimski trg br. 46

81000 Podgorica


Trajanje Javnog poziva je do 15. oktobra 2024. godine.

Zahtjevi moraju prispjeti na arhivu Ministarstva do isteka roka trajanja ovog javnog poziva.

Zahtjevi koji su prispjeli ili poslati nakon utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

KONSULTACIJE:

Konsultacije vezane za ovaj javni poziv biće pružane do 15. jula 2024. godine i iste se  mogu dobiti pozivom na br. telefona 020 482 281.

 

Lista neophodne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev (Privredni subjekti):

BR.

Naziv dokumenta

X

1.

Popunjen Zahtjev (Obrazac 1);


2.

Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata;


3.

Spisak dobavljača (komitenati, proizvođači itd.);


4.

Dokaz o otkupljenim proizvodima, otkupljena vrijednost bez PDV-a, (potpisan i pečatiran);


5.

Dokaz o broju ulistanih proizvoda za navedeni prodajni period; i


6.

Dokaz o prodaji (izlaz sa kase) za navedene otkupljene proizvode.


 

Lista neophodne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev (poljoprivredni proizvođači):

BR.

Naziv dokumenta

X

1.

Popunjen Zahtjev (Obrazac 1);


2.

Dokaz (fiskalizovan račun) o utrošenim sredstvima za dizajniranje i izradu oznake (logo, etiketa, nalepnica i dr.);


3.

Ovjerena izjava da proizvođač nije koristio sredstva podrške za iste namjene od strane drugih institucija (opština ili drugih ministarstava); i


4.

Jedan primjerak oznake (logo, etiketa, nalepnica i dr.).


Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 10.06.2024.
Rok za prijavu: 15.10.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?