JAVNI POZIV za izbor Predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije

Objavljeno: 09.11.2021. 13:51 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

JAVNI POZIV za izbor Predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je danas Javni poziv za izbor Predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije.

Pozivamo sve zainteresovane građane/ke, koji ispunjavaju propisane uslove da se prijave na Javni poziv i svojim radnim iskustvom, znanjem, obrazovanjem i stručnošću iz oblasti zaštite konkurencije daju svoj doprinos.

Uslovi za imenovanje Predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije su:

  • da je crnogorski državljanin;
  • da ima najmanje VII – 1 nivo kvalifikacije obrazovanja (240 CSPK) iz oblasti prava ili ekonomije;
  • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju poslova iz oblasti zaštite konkurencije.

Predsjednika Savjeta imenuje Vlada na predlog Ministarstva.

Za predsjednika Savjeta ne može biti imenovano lice koje je:

  1.    poslanik ili odbornik;
  2.    član Vlade;
  3.    imenovao ili postavio Predsjednik Crne Gore, Skupština, Vlada ili skupština lokalne samouprave;
  4.    funkcioner političke partije (predsjednik partije, član predsjedništva, njihov zamjenik, član izvršnog i glavnog odbora i drugi partijski funkcioner);
  5.    pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, bez obzira na izrečenu sankciju ili je pravosnažno osuđeno za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude, i
  6.    srodnik lica iz tač. 1 do 4 ovog stava u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena srodstva, njegov srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni i vanbračni supružnik, usvojilac i usvojenik, kao i član njegovog zajedničkog domaćinstva.

Uz prijavu na Javni poziv prilaže se biografija / CV kandidata i motivaciono pismo ili kratki video (trajanje do 1 minut) u kom će se kandidati predstaviti i reći zbog čega baš oni trebaju biti imenovani.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u periodu od 09.11.2021. do 24.11.2021. godine, na mejl adresu kabinetmer@mek.gov.me

Sve pristigle prijave naš tim će pažljivo evaluirati, a nakon evaluacije i ocjene prijava, kontaktiraćemo one kandidate/kinje kod kojih prepoznamo potencijal, kao i poklapanje iskustva i vještina kandidata sa aktuelnim potrebama Agencije za zaštitu konkurencije i obavijestiti ih o narednim koracima u procesu selekcije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?