Javni poziv za izvođače radova-Mojkovac i Bijelo Polje

Objavljeno: 04.08.2022. 10:30 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu člana 2 Zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD), („Službeni list CG - Međunarodni ugovori“, broj 13/14), čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 23/22) mjera 2.3.2 Razvoj sela i izgradnja infrastrukture, člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18 i „Službeni list CG“, br. 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), a u vezi sa realizacijom Zaključka Vlade broj 07-896 od 13.04.2017. godine, kojim je Vlada Crne Gore, zadužila Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, pravnog prethodnika ovog ministarstva, da se stara o realizaciji Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP), koji je finansiran od strane IFAD- a i Vlade Crne Gore, a u skladu sa RCTP projektom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

JAVNI POZIV

Kojim poziva sve potencijalne izvođače radova da pošalju svoje ponude u zatvorenim kovertama ukoliko su zainteresovani za ugovaranje izgradnje putne infrastrukture u ruralnim područjima predmetnog Projekta, u opštinama Mojkovac i Bijelo Polje.

Postupak izbora izvođača radova će se odvijati u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i Finansijskim priručnikom za implementaciju predmetnog Projekta sačinjenog i odobrenog od strane projektnog tima i IFAD-a.

Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije svim radnim danima u period od 08:00h do 15:00h, kao i preuzeti Tendersku i ostalu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, kancelarija 23. Pravo učešća po ovom javnom pozivu mogu ostvariti samo pravna lica koja se bave poslovima izgradnje ruralne putne infrastrukture, a koja su preuzela predmetnu RCTP Tendersku dokumentaciju. Tendersku dokumentaciju koja se odnosi na ovaj javni poziv mogu preuzeti samo ovlašćena lica od strane naprijed navedenih pravnih lica. Kontakt osoba je službenik za javne nabavke Maja Vukašević (e-mail: maja.vukasevic@mpsv.gov.me).

Ponude se moraju dostaviti neposredno na arhivu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, najkasnije do 01.09.2022.godine do 09:00h, kao što je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji. Elektronsko dostavljanje ponuda nije dozvoljeno. Ponude koje pristignu na arhivu ovog Ministarstva nakon predviđenog roka biće odbijene i vraćene neotvorene ponuđaču.

Javno otvaranje ponuda izvršiće se dana 01.09.2022.godine sa početkom u 10:00h u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača, kao što je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji, u prostorijama koje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odredi, a o čemu će zainteresovana pravna lica koja su preuzela Tendersku dokumentsciju biti blagovremeno obaviještena.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 04.08.2022.
Rok za prijavu: 01.09.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?