Javni poziv za Listu nezavisnih procjenjivača za 2023. godinu za jednu oblast od javnog interesa - otvorenost javne uprave

Objavljeno: 11.01.2023. 13:00 Autor: Ministarstvo javne uprave

Na osnovu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini („Sl. list br. 151/22) Ministarstvo javne uprave, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača
za 2023. godinu za jednu oblast od javnog interesa - otvorenost javne uprave

na osnovu kojeg će nadležno ministarstvo odabrati i angažovati potreban broj procjenjivača odgovarajuće stručnosti, radi bodovanja projekata i programa nevladinih organizacija prema propisanim kriterijumima.

Kandidati za nezavisne procjenjivače moraju ispunjavati sljedeće Zakonom utvrđene uslove:

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima: 

- najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima;
- iskustvo u ocjenjivanju projekata;

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja ovog javnog poziva bilo: 

- u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori;
- volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori;
- lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori;
- u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom čije je sjedište u Crnoj Gori;
- javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije;
- u radnom odnosu u organu državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

Pozivaju se zainteresovana lica, koja ispunjavaju gore navedene uslove, da se prijave i dostave potrebne podatke radi uvrštavanja u Listu nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata i programa nevladinih organizacija za oblast:

otvorenost javne uprave

Nakon provjere ispunjenosti traženih uslova, Ministarstvo javne uprave će utvrditi konačnu Listu nezavisnih procjenjivača za 2023. godinu i objaviti je na internet stranici Ministarstva i portalu elektronske uprave, najkasnije 15 dana nakon isteka roka iz ovog javnog poziva.

Odabir nezavisnih procjenjivača sa liste vršiće organ državne uprave koji raspodjeljuje sredstva.

Ugovor sa nezavisnim procjenjivačem zaključuje organ državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

Odabrani nezavisni pocjenjivač će prije procjenjivanja biti dužan da potpiše izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i nepostojanju sukoba interesa u odnosu na projekte/programe koje će procjenjivati. Izjava se potpisuje nakon uvida u popis pristiglih prijava s podacima o organizacijama podnosiocima prijava i njihovim partnerskim organizacijama.

Svaki projekat boduju po dva nezavisna procjenjivača, a dodijeljeni bodovi po svakom mjerilu moraju biti obrazloženi.

Odabrani nezavisni procjenjivači će naknadno biti obaviješteni o detaljima postupka, a po potrebi će se za njih organizovati i pripremna radionica u vezi s načinom bodovanja projekata. Od nezavisnih procjenjivača se može tražiti i učešće na sastancima komisija za raspodjelu, radi davanja odgovora i pojašnjenja na moguća pitanja članova komisija.

Uz prijavu na Javni poziv prilaže se:

- fotokopija lične karte ili druge isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet kandidata;
- fotokopija diplome o stečenom obrazovanju;
- dokaz/potvrda s podacima o iskustvu u upravljanju projektima i iskustvu u procjenjivanju projekata;
- potpisana i ovjerena izjava kojom se potvrđuje istinitost dostavljenih podataka.

Napomena: Procjenjivači koji se nalaze na Listi nezavisnih procjenjivača za 2023. godinu od 28. decembra 2022. godine, br. 01-078/22-4447/2, ukoliko su zainteresovani da se prijave za ovu oblast, dužni su dostaviti samo popunjen obrazac prijave. Ministarstvo javne uprave će po službenoj dužnosti izvršiti uvid u dokumentaciju dostavljenu po Javnom pozivu od 30. septembra 2022. godine, br. 01-078/22-4447. 

Rok i prijava:

Popunjene i potpisane obrasce, prijave i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom, najkasnije do 27. februara 2023. godine na adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg 45, Podogorica, Crna Gora

Sa napomenom: „ZA JAVNI POZIV ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE“

ili na e-mail adresu: arhiva@mju.gov.me, u zip/rar formatu, sa dokumentima oblikovanim kao .doc; .pdf; .jpg.

Prijava kandidata za listu nezavisnih procjenjivača za 2023. godinu biće razmatrana jedino ukoliko je dostavljena na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Prijave dostavljene nakon roka neće biti uzete u razmatranje. 

Eventualna pitanja u vezi s ovim pozivom mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: saradnja.nvo@mju.gov.me

Prilog: Obrazac prijave

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?