Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana Savjeta za reformu javne uprave

Objavljeno: 19.07.2022. 13:08

U skladu sa odredbom člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA ČLANA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

 Nevladine organizacije u Savjetu mogu imati dva predstavnika/ce.

Savjet za reformu javne uprave (u daljem tekstu: Savjet) obrazovan je Odlukom o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave („Službeni list CG“, br. 37/21 i 73/22) sa zadatkom da:

 • prati sprovođenje Strategije reforme javne uprave (u daljem tekstu: Strategija) sa pratećim akcionim planovima i programom upravljanja javnim finansijama;
 • obezbjeđuje javnost i transparetnost procesa reforme javne uprave;
 • prati prioritete, dinamiku i rokove realizacije mjera i aktivnosti čiji su nosioci državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i druge nadležne institucije i ocjenjuje postignute rezultate u ostvarenju ciljeva reforme javne uprave;
 • razmatra nacrte svih propisa, strateških, planskih i analitičkih dokumenata koji se odnose na unapređenje stanja u odnosu na sistem javne uprave u Crnoj Gori;
 • usmjerava proces reforme javne uprave, kroz prepoznavanje ključnih problema u realizaciji Strategije i definisanje mjera za otklanjanje tih problema.

Za člana Savjeta jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Savjetu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje Savjet;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da  je  u  prethodne  tri  godine,  u  vezi  sa  pitanjem  koje  sagledava  ili  normativno  uređuje Savjet, sprovela  istraživanje, izradila  dokument ili  realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala  poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da  više  od  polovine  članova  organa  upravljanja  nevladine  organizacije  nijesu  članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Savjetu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje Savjet;
 • nije   član   organa   političke   partije,   javni   funkcioner,   državni   službenik,   odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u Savjetu:

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina  organizacija  u  prethodne  tri  godine, u  vezi  sa pitanjem reforme javne uprave, sprovela  istraživanje,  izradila  dokument, organizovala  skup  ili  realizovala  projekat  vezan za reformu javne uprave,  potpisan  od  strane  lica  ovlašćenog  za  zastupanje  i  potvrđen  pečatom  nevladine organizacije;
 • dokaz  da  je  predala  poreskom  organu  prijavu  za  prethodnu  fiskalnu  godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava  lica  ovlašćenog  za  zastupanje  nevladine  organizacije  o  tome  da  više  od  polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa  političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija  lične  karte  ili  druge  javne  isprave  na  osnovu  koje  se  može  utvrditi  identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet;
 • biografija predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti reforme javne uprave (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava  predloženog predstavnika  nevladine  organizacije  da  nije  član  organa  političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava  predstavnika  nevladine  organizacije  da  prihvata  da  ga  ta  nevladina  organizacija predloži kao svog predstavnika u Savjet; 

Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ce za člana Savjeta je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje (Obrazac).

Ministarstvo javne uprave će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce za člana Savjeta, na svojoj internet stranici www.mju.gov.me i portalu e-uprave https://www.euprava.me, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Savjeta sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se pisarnici Ministarstva javne uprave neposredno ili putem pošte, svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, na adresu: MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE - RIMSKI TRG BROJ 45, 81000, PODGORICA, sa napomenom: “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Savjeta za reformu javne uprave” ili putem elektronske pošte na adresu zorica.zekovic@mju.gov.me .

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 19.07.2022.
Rok za prijavu: 29.07.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?