JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Objavljeno: 05.09.2021. 22:00 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U skladu sa članom 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

 Ministarstvo ekonomskog razvoja formiraće tijelo sa zadatkom da izradi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (''Sl.list CG'', br. 2/18, 4/18, 13/18, 25/19 i 76/20).

Shodno članu 5 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (u daljem tekstu: Uredba) nevladine organizacije u radnom tijelu mogu imati jednog predstavnika/cu.

Na osnovu člana 4 Uredbe nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika/cu u radno tijelo ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
 • u statutu ima primarno utvrđene ciljeve i djelatnosti u vezi sa turizmom i ugostiteljstvom;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • dostavi dokaz, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u turizmu i ugostiteljstvu;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

U skladu sa članom 5 stav 2 Uredbe predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti turizma i ugostiteljstva;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Shodno članu 6 stav 2 Uredbe, predlaganje predstavnika se vrši na obrascu u prilogu.

Uz predlog predstavnika/ce radnog tijela na propisanom obrascu, nevladina organizacija je, u skladu sa članom 7 Uredbe, dužna je da dostavi sljedeću dokumentaciju: 

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u turizmu i ugostiteljstvu;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti koju normativno uređuje radno tijelo;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave, a kako je to propisano članom 6 stav 1, a u vezi sa članom 3 stav 1 Uredbe, i isti teče od  07.09.2021. godine do 17.09.2021. godine do  14h.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima, dostavlja se lično na arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja, radnim danima od 07-13h, ili poštom na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica sa naznakom: „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu“, ili dostavom potrebne skenirane dokumentacije putem elektronske pošte na e-mail marjan.milacic@mek.gov.me.

Prema članu 8 stav 1 Uredbe, Ministarstvo ekonomskog razvoja će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici http://www.gov.me/mek i na portalu e-uprave http://euprava.me/ objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za člana/icu radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume iz Uredbe, ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava propisane kriterijume, kako je to predviđeno članom 8 stav 2 Uredbe.

Predlog za člana/icu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministar ekonomskog razvoja, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana/icu tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika/ca bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ca nevladinih organizacija u Radno tijelo vrši ministar ekonomskog razvoja, sve u skladu sa članom 9 Uredbe.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/icu Radnog tijela, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu marjan.milacic@mek.gov.me.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekonomskog razvoja
Objavljen: 06.09.2021.
Rok za prijavu: 16.09.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?