JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radno tijelo za pripremu Programa / Strategije razvoja lovstva Crne Gore za period 2024 - 2034. godina

Objavljeno: 21.06.2024. 07:59

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

JAVNI POZIV

 za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radno tijelo za pripremu Programa / Strategije razvoja lovstva Crne Gore za period 2024 - 2034. godina  

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti šumarstva i lovstva, da predlože kandidata/kinju, za člana radne grupe za pripremu nacrta Programa/ Stategije razvoja lovstva Crne Gore za period 2024 - 2034. godina.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u radno tijelo.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predloži svog predstavnika u radno tijelo:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo (planiranje gazdovanja, razvoja i unaprjeđivanja  šumarstva i lovstva);

- da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da posjeduje iskustvo u oblasti lovstva;  

- da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu: 

- dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

- fotokopiju statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: 

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na arhivu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, sa napomenom „Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za pripremu predloga Programa/ Stategije razvoja lovstva Crne Gore za period 2024 - 2034 godina“.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Obrazac 2), u roku od deset (10) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Naziv organizacione jedinice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za šumarstvo, lovstvo o drvnu industriju - Direkcija za lovstvo.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kinju na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile,  a koje su ispunile navedene uslove.

Uz tu listu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objaviće spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume tražene ovim pozivom.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede aktom o obrazovanju Radne grupe izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi vrši ministar.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 21.06.2024.
Rok za prijavu: 01.07.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?