Javni poziv za vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice

Objavljeno: 08.06.2021. 07:53 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 29 Zakona o državnoj upravi (“ Službeni list Crne Gore” br. 78/18) a u vezi sa Zaključkom Vlade broj: 07-217 od 21. januara 2021.godine i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, dana 08.06.2021. godine, objavljuje

Javni poziv za vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Predmet javnog poziva je dostavljanje prijava za određivanje vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 07-217 od 21. januara 2021.godine, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore” br.02/18, 034/19 i 08/21) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br.01-320/14 od 23.03.2021.godine.

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, utvrđeno je da se u slučaju prestanka mandata, licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, pored ostalih, može odrediti vršilac dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja, u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Imajući u vidu da navedenim Zakonom, nije propisan postupak i način selekcije kandidata, koji se određuju za vršioce dužnosti, Zaključkom Vlade broj 07-217 od 21. januara 2021.godine, utvrđena su zaduženja ministara, u pogledu sprovođenja postupka i odabira najkompetentnijih kandidata za vršenje navedenih poslova. Ministri su obavezni, shodno pomenutom Zaključku da, prije predlaganja Vladi kandidata za pozicije vršilaca dužnosti obave razgovor/intervju sa potencijalnim kandidatima i da o tome izvijeste Vladu, na propisani način.

Prijave na javni poziv mogu da podnesu svi zainteresovani građani/ke koji ispunjavaju uslove propisane za radno mjesto visoko rukovodnog kadra za koje se određuje.

Kandidati zainteresovani za prijavu za obavljanje poslova iz kategorije visoko rukovodni kadar, moraju imati VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, u skladu sa čl.24 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom poželjne su i druge organizacijske menadžerske vještine i sposobnosti, a koje su od značaja za orjentir u selekciji potencijalnih kandidata.

Članom 23 istog Zakona propisano je da se poslovi visokog rukovodnog kadra odnose na: rukovođenje, koordiniranje i organizovanje rada u jednoj ili više organizacionih jedinica, odnosno oblasti rada, obezbjeđivanje ostvarivanja odnosa i saradnje sa drugim državnim organima, organima lokalne uprave, privrede, nevladinim organizacijama i građanima i odlučivanje o najsloženijim pitanjima.

Zainteresovana lica će se kandidovati za poziciju vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice  Direktorata za ekologiju.

Uslovi: VII1 nivo kvalifikacije  obrazovanja, fakultet iz oblasti prirodnih nauka  ili  fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u  državnim organima, B1 nivo znanja engleskog jezika, poznavanje rada na računaru (Word, Internet).

Opis posla Direktorata za ekologiju -vrši poslove koji se odnose na: predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblasti zaštite i  unaprijeđenja životne sredine (vazduh, voda, zemljište), upravljanja otpadom i komunalnih usluga, hemikalija, kao i pojava i djelovanja: jonizujuća i nejonizujuća zračenja, nuklearna i radijaciona sigurnost i bezbjednost, industrijsko zagađenje, buka i vibracije; izradu strategija i drugih razvojnih dokumenata, programa, akcionih planova i projekata iz djelokruga nadležnosti Direktorata; izradu nacrta i predloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga rada ovog Direktorata, kao i davanje mišljenja i sugestija u postupku sprovođenja istih; predlaganje, izbor i praćenje realizacije sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova, programa i akcionih planova u cilju zaštite i unaprijeđenja segmenata životne sredine u oblastima horizontalnog zakonodavstva, vazduha, voda, zemljišta, upravljanja otpadom, vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama koje se prikupljaju u okviru gradskih kanalizacionih mreža, kao i drugim komunalnim djelatnostima; izradu informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; učešće u pregovaračkom procesu i aktivnostima vezanim za pristupanje EU u okviru Pregovaračkog poglavlje 27 - Životna sredina i klimatske promjene, uključujući podoblasti: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet voda, industrijsko zagađenje, hemikalije i buka; učešće u izradi i sprovođenju strateških, planskih i akcionih dokumenata, koji se odnose na proces evropskih integracija u okviru 27. pregovaračkog poglavlja u podoblastima iz nadležnosti ovog Direktorata; usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u oblasti horizontalnog zakonodavstva, kvaliteta vazduha, zemljišta, upravljanja vodama, upravljanja otpadom, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenje, hemikalija, industrijskog zagađenja i buke; osiguravanje praćenja stanja zagađenja vazduha, zemljišta i voda, izuzev vodoizvorišta i poplavnih događaja, kao i osiguravanje sprovođenja mjera radi sprječavanja zagađenja istih, naročito kroz izgradnju integrisanog pristupa u pogledu zaštite životne sredine i integrisanja principa zaštite životne sredine u sektorske politike i prakse; kao i zaštitu voda od zagađenja izuzev zaštite vodoizvorišta i zaštite prilikom poplavnih događaja; analiziranje, sagledavanje i davanje ocjene stanja životne sredine; davanje mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; saradnju sa privrednim društvima koji obavljaju poslove u djelatnosti Direktorata i praćenje i predlaganje mjera za unaprjeđenje njihovog rada, kao i nadležnih inspekcijskih službi; učešće u pripremi i implementaciji projekata koji se finansiraju kroz EU i druge fondove, kredite i donacije; učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta i drugih izvora shodno posebnim propisima za oblasti iz nadležnosti ovog Direktorata; učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama, kao i u pripremi i sprovođenju međunarodnih ugovora i sporazuma iz djelokruga rada Direktorata; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti životne sredine i u skladu sa tim predlaganje mjera; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unaprjeđenja rada u ovoj djelatnosti; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada i zakonitošću upravnih akata organa uprave Agencije za zaštitu životne sredine i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore; nadzor nad zakonitošću i efikasnošću rada institucija nad kojima upravni nadzor vrši Ministarstvo; preduzimanje upravnih mjera i upravnih radnji i praćenje njihovog izvršenja; nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; promovisanje djelatnosti Direktorata u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva; kontrolu rada nad Vodacom-om, Centrom za ekotoksikološka ispitivanja, JP nacionalni parkovi Crne Gore, Fondom za zaštitu životne sredine, Proconom i JP Regionalnim Vodovodom Crnogorsko primorje, pravnim licima i preduzećima gdje država osnivač ili pravnim lica gdje država ima udjela; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; određivanje strateških smjernica održivog razvoja po konceptu zelene i cirkularne ekonomije; obavljanje analiza, istraživanja, davanje stručnih uputstava, objašnjenja, mišljenja, instrukcija za rad i pružanje stručne pomoći u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direktorata i druge poslove u skladu sa propisima.

Uz prijavu na javni poziv prilaže se:

  • Biografija/CV kandidata;
  • fotokopija diplome ili uvjerenje o završenom VII1 stepenu nivoa kvalifikacije obrazovanja;
  • dokaz/potvrda sa podacima o traženom radnom iskustvu;
  • motivaciono pismo;
  • preporuke ( ukoliko ih ima).

Rok prijave zainteresovanim kandidatima je 3 dana.

Pregled prijava, vršiće tročlana Komisija. Navedena Komisija, nakon pregleda prijava, bez prethodne međusobne razmjene mišljenja ocjenjuje svaku prijavu, ocjenom od 1-3. Konačna ocjena se dobija tako što se ukupan zbir bodova sva tri člana Komisije dijeli sa brojem članova Komisije. Kandidati koji dobiju preko 2,5 boda su kandidati za intervju.

Intervju će sprovoditi starješina organa, odnosno resorni ministar, kojem pomaže lice odgovorno za oblast upravljanja ljudskim resursima i/ili nezavisni ekspert za zapošljavanje.

Nakon sprovedene procedure, članovi Komisije sačiniće izvještaj, koji mora biti dostavljen Vladi, uz svaki predlog za određivanje vršilaca dužnosti i mora sadržati razloge zbog kojih se daje određeni predlog.

Predlog za određivanje vršioca dužnosti koji ne bude sadržao navedeni izvještaj, neće biti razmatran na sjednicama Vlade.

Napomena: U skladu sa članom 34 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

ROK I NAČIN PRIJAVE

Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se u periodu od 08.06.2021. do 10.06.2021. godine, putem e-maila kabinet@mepg.gov.me, ili direktnim dostavljanjem u zatvorenoj koverti na arhivi Ministarstva na adresu: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske 19, Podgorica, sa napomenom: „Za javni poziv za određivanje vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice Direktorata za ekologiju“.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i na portalu e-Uprave. 


Prijave dostavljene nakon datog roka neće biti uzete u razmatranje. 

Kontakt osoba: dr Tanja Janković
Telefon: 020/446-336

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 08.06.2021.
Rok za prijavu: 11.06.2021.
Naziv:Javni poziv za vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice
Tip:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?