Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs “ICT za sve – digitalizuj se”

Objavljeno: 14.04.2022. 12:09 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore”, br. 39/11 i 37/17), Komisija Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti digitalizacija, objavljuje

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU

na Javni konkurs “ICT za sve – digitalizuj se” , broj 10/2-056/22-887 od  28.02.2022. godine koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladine organizacije sa liste dužne su otkloniti utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, zaključno sa 19.04.2022. godine.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave poslati preporučenom poštom ili dostaviti lično na arhivu Ministarstva na sljedeću adresu:

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Rimski trg, br 45
Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj: 10/2-056/22-887  pod   nazivom „ICT za sve - digitalizuj se“

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?