Marija Stajović

v.d. Generalne direktorice

Marija Stajović rođena je 1985. godini u Nikšiću. Fakultet političkih nauka, smjer Socijalna politika i socijalni rad, završila je 2008. godine u Podgorici, a trenutno je magistrant na smjeru Evroatlantske integracije. Svoju karijeru posvetila je unaprjeđenju položaja mladih i socijalno ugroženih kategorija, pokrivajući odgovorne pozicije u nevladinoj organizaciji Juventas. Tokom devet godina bila je koordinatorka omladinskog programa, a zatim direktorica programa za jačanje kapaciteta OCD, institucija i medija. Tečno govori engleski i ruski jezik, a služi se i italijanskim.