mr Sreten Jakić

Državni sekretar

Osnovne i specijalističke studije završio je na dva fakulteta Univerziteta Crne Gore. Na Fakultetu političkih nauka diplomira sa nagradom najboljeg studenta u generaciji sa prosječnom ocjenom (9,86), dok komparativno završava studije Pravnog fakulteta, na kome diplomira među najboljim studenatima u generaciji na međunarodno-pravnoj katedri, sa prosječnom ocjenom (9,13).

Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu na Politikološkom modulu.

Doktorske studije nastavlja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kome je participirao u radu na više međunarodnih projekata.

Višestruko nagrađivan za postignuti uspijeh u toku studija, takođe bio je i dobitnik više stipendija od relevantnih domaćih i inostranih institucija, gdje je boravio na studentskoj razmjeni.

Radno iskustvo sticao kroz akademski, međunarodni i civilni sektor. Radni angažman započeo je na Fakultetu političkih nauka na poziciji saradnika u nastavi u više naučno-nastavnih disciplina (empirijsko-metodološke, socijalno-političke i pravne grupe predmeta). Kao konsultant međunarodnih organizacija i u civilnom sektoru obavljao je poslove programiranja i sprovođenja kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u svim fazama (metodološko koncipiranje projekta istraživanja, prikupljanje podataka, obrada i analiza podataka i definisanje zaključnih izvještaja). U reprezentativnom udruženju poslodavaca Crne Gore obavljao je poslove savjetnika za socijalni dijalog, međunarodnu saradnju i kolektivno pregovaranje.

Profesionalno usavršavanje nastavlja na poziciji savjetnika u Ministarstvu pravde Crne Gore, u kome je kasnije obavljao i poslove generalnog direktora za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć, kao i SPO IPA za oblast vladavine prava, fundamentalna prava i demokratija.

Stručno se usavršavao u oblasti međunarodnog javnog prava, diplomatskog i konzularnog prava, pretpristupnih i strukturnih fondova Evropske unije, vladavine prava i tranzicijske pravde. U pogledu stručne i akademske aktivnosti istakao se izlaganjima na brojnim međunarodnim konferencijama. Autor i koautor je većeg broja naučnih i stručnih članaka objavljenih u renomiranim domaćim i stranim časopisima kao i istraživačkih izvještaja i publikacija.

Kontakt

mr Sreten Jakić

Državni sekretar
Adresa:
Vuka Karadžića 3