OBAVJEŠTENJE

Objavljeno: 18.06.2021. 13:58 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja, rješavajući po Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom objavljenog dana na 27.05.2021. na internet stranici http://www.gov.me/mek i na portalu e-uprave http://euprava.me/, a u vezi člana 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG“ 041/18) OBAVJEŠTAVA da su se na predmetnom pozivu prijavile dvije nevladine organizacije koje nisu ispunile uslove predviđene ovim pozivom. U daljem, prilažemo listu nevladinih organizacija koje su učestvovale na javnom pozivu:

1

NVO „Centar za zaštitu i proučavanje ptica“

2

NVO „Fondacija Budućnost Crnogorskog turizma – FOBT“

Dostavljeni zahtjevi od strane ovih nevladinih organizacija su odbijeni kao nepotpuni od strane Ministarstva ekonomskog razvoja iz sledećih razloga:

1 Zahtjevom od 07.06.2021 godine, Nevladina organizacije “Centar za zaštitu i proučavanje ptica” se prijavila ovom Ministarstvu na Javni poziv za učešće u izradi Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom.

Uz prijavu su dostavljeni: dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija pod brojem 02-6/00 od 05.01.2001 godine; fotokopija Statuta „Centar za zaštitu i proučavanje ptica” od 29.02.2012 godine; izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici od 04.06.2021 godine; fotokopija lične karte Stručnog saradnika Zorana Popovića; biografija lica koje je imenovano od strane nevladine organizacije za učešće u radnom tijelu; dokaz o učešću u projektima koji su u interesu turizma Crne Gore; izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu od 04.06.2021 godine, izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik i potvrda nadležnog organa o podnesenom finansijskom iskazu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha).

Postupajući po predmetnoj prijavi Nevladine organizacije “Centar za zaštitu i proučavanje ptica” ovlašćeno službeno lice Ministarstva ekonomskog razvoja je utvrdilo da ista ne ispunjava uslove propisane Javnim pozivom za učešće u izradi Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom, a u vezi sa odredbom člana 4 stav 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG“ 041/18). Naime, to sve iz razloga što je pomenutom odredbom propisano da nevladina organizacija u statutu mora imati utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo.

S obzirom na utvrđeno činjenično stanje ovlašćeno službeno lice je konstatovalo da nisu dostavljeni adekvatni dokazi neophodni za odlučivanje po prijavi, a na šta je podnosilac prijave bio dužan shodno Javnom pozivu za učešće u izradi Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine, sa Akcionim planom, a u vezi člana 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG“ 041/18), te je stoga odlučeno da se odbije zahtjev kao nepotpun.

2 Zahtjevom od 01.06.2021 godine, Nevladina organizacije “Fondacija Budućnost crnogorskog turizma – FOBT”, se prijavila ovom ministarstvu na Javni poziv za učešće u izradi Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine, sa Akcionim planom.

Uz prijavu su dostavljeni: dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija pod brojem UP I 06/2-056/20-2959/6 od 23.12.2020 godine; fotokopija Statuta „Fondacije Budućnost crnogorskog turizma – FOBT” od 26.10.2020 godine; izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici od 31.05.2021 godine; fotokopija lične karte i pasoša predsjednika fondacije Michael Rudolf Bader; biografija lica koje je imenovano od strane nevladine organizacije za učešće u radnom tijelu; dokaz o učešću u radu koji je u interesu turizma Crne Gore; izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik od 31.05.2021 godine; izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu od 31.05.2021 godine.

Postupajući po predmetnoj prijavi Nevladine organizacije “Fondacija Budućnost crnogorskog turizma – FOBT”, ovlašćeno službeno lice Ministarstva ekonomskog razvoja je utvrdilo da ista ne ispunjava uslove propisane Javnim pozivom za učešće u izradi Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine, sa Akcionim planom, a u vezi sa odredbama člana 4 stav 4 i stav 5 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG“ 041/18). Naime, to sve iz razloga što je pomenutim odredbama propisano da nevladina organizacija može delegirati svog predstavnika u radno tijelo ukoliko je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, kao i da je poreskom organu predala prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha).

S obzirom na utvrđeno činjenično stanje ovlašćeno lice je konstatovalo da nisu dostavljeni adekvatni dokazi neophodni za odlučivanje po prijavi, a na šta je podnosilac prijave bio dužan shodno Javnom pozivu za učešće u izradi Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom, a u vezi sa članom 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG“ 041/18), te je stoga odlučeno da se zahtjev odbije kao nepotpun. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?