Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO - Oblast zaštita prava RE

Objavljeno: 22.12.2022. 14:30 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32ž  Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.039/11 I 037/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18), a u vezi sa Javnim konkursom broj 01-056/22-246/62  od 05. oktobra 2022. godine pod nazivom „Podržimo inkluziju Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki – za društvo jednakih šansi“ u 2022. godini, Komisija za  raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2022.godini, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: Komisija), dana 22.12.2022. godine    d o n o s i

ODLUKU 

O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA I PROMOVISANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA, ZAŠTITA PRAVA ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U 2022.GODINI

Odluku možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?