Poziv na javnu raspravu - Nacrta plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu

Objavljeno: 30.12.2022. 11:11 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br. 08/09 i 73/19), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, Nacrt Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt ovog plana dostave Ministarstvu kapitalnih investicija u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:

Podgorica, Rimski trg br. 46, 020/ 482-218, 482-219 ili na e-mail: primjedbe.koncesije@mki.gov.me

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Nacrta plana davanja koncesija unaprijedio prije donošenja od strane Vlade Crne Gore.

Javna rasprava o Nacrta plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu, trajaće u periodu od 30. decembra 2022.godine do 31.januara 2023. godine.

Nacrta plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?