Poziv za izražavanje interesa za nezavisne eksperte

Objavljeno: 14.10.2021. 10:57 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, br. 82/20), Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore nedavno je usvojilo novi Pravilnik o kriterijumima za imenovanje nezavisnih eksperata i postupku ocjenjivanja inovacionih programa i projekata ( „Službeni list Crne Gore, broj 107/21“).

Predmet poziva

Kako bi se sačinila Lista nezavisnih eksperata, prema gore navedenom pravilniku, Ministarstvo poziva domaće i međunarodne eksperte da izraze svoje interesovanje za  rad na ocjenjivanju inovacionih programa, projekata i izvještaja.

Nezavisni eksperti će se posebno angažovati na sljedećim poslovima:

 • Vrednovanje prijava za inovacione programe i projekte;
 • Praćenje implementacije inovacionih programa i projekata (evaluacija periodičnih i završnih izvještaja).

Glavni strateški pravac u postupku ocjenjivanja inovacionih programa i projekata je Strategija pametne specijalizacije (S3) 2019-2024. Prioritetne oblasti utvrđene Strategijom su sljedeće:

 • Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane;
 • Energija i održiva životna sredina;
 • Održivi i zdravstveni turizam; i
 • Informacione i komunikacione tehnologije, kao horizontalni prioritet.

Većina inovacionih programa i projekata fokusirani su na ove prioritete, ali postoji i širok spektar ukrštanja sa drugim oblastima istraživanja i inovacija (I&I), kao i sa nizom instrumenata podrške inovacijama koji pokrivaju sva područja istraživanja i razvoja.

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore pruža podršku za sljedeće linije programa inovacija:

 • Predakceleracijski program za startapove;
 • Podrška početnoj fazi razvoja startapova;
 • Podrška klasterskim organizacijama u prioritetnim oblastima S3;
 • Podrška za EUREKA projekte;
 • Podsticanje zaštite i razvoja pronalazaka;
 • Podrška inovacionoj kulturi;
 • Obrazovni programi u S3;
 • Podrška za učešće u programu EU „Horizont Evropa“ - stub III Inovativna Evropa.

Fond za inovacije Crne Gore će implementirati sljedeće programske linije:

 • Grantovi za inovacije u preduzećima;
 • Dokaz koncepta;
 • Program zelenih poslova;
 • Vaučeri za inovacije;
 • Podsticanje inovacija kroz transfer tehnologije; i
 • Grantovi za saradnju za inovacije.

2. Uslovi za zahtjev za prijavu na Poziv

Tražimo eksperte sa visokim nivoom stručnosti i profesionalnim iskustvom u evaluaciji inovativnih programa i projekata.

Potrebne kvalifikacije i kriterijumi za izbor ocjenjivača biće:

1) Nivo obrazovanja u određenim naučnoistraživačkim oblastima i drugim oblastima koje su predmet inovacija, a vrednuju se na slijedeći način:

 • VII1 - stepen stručne spreme  - jedan bod,
 • VII2 - magistarski stepen stručne spreme - tri boda,
 • VIII - doktorat stručne spreme - pet bodova;

2) Profesionalno iskustvo u oblasti primijenjenih i/ili razvojnih istraživanja i/ili u oblasti inovacija, koje će se vrednovati, kako slijedi:

 • do tri godine - tri boda,
 • od tri do pet godina - četiri boda,
 • preko pet godina - pet bodova;

3) Iskustvo u vrednovanju primijenjenih i/ili razvojnih naučnoistraživačkih i/ili inovativnih programa i projekata ili iskustvo u upravljanju projektima, implementaciji i praćenju primjenjenih i/ili razvojnih istraživanja i/ili inovativnih programa i projekata koje treba ocijeniti, kako slijedi:

 •  do tri godine - tri boda,
 •  od tri do pet godina - četiri boda,
 •  preko pet godina - pet bodova.

Lice koje na osnovu navedenih kriterijuma ostvari najmanje 7 bodova, ima pravo da bude upisano u Listu eksperata kao nezavisni ekspert.

3. Angažovanje nezavisnih eksperata

Ministarstvo imenuje nezavisne eksperte za rad na ocjeni projekta, a ugovorom ili rješenjem se definišu prava, međusobne obaveze i uslovi, te način plaćanja eksperata.

Izjava o sukobu interesa obavezan je preduslov prije bilo kakvog ocjenjivanja projekta.

Dio ugovora eksperta sa Ministarstvom biće i Izjava o povjerljivosti.

4. Podnošenje zahtjeva

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da su kvalifikovani za ocjenjivanje i to:

 • CV;
 • Spisak referenci za slične zadatke koji su obavljeni, iskustvo u sličnim uslovima, investicioni portfolio i slično;
 • Navođenje oblasti stručnosti u oblasti istraživanja i razvoja;
 • Navođenje poželjnih instrumenata podrške inovacijama; i
 • Ostale relevantne informacije.

Pravilnik o kriterijumima za imenovanje nezavisnih eksperata i postupku ocjene inovacionih programa i projekata možete pogledati ovdje.

 
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?