Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim bez održavanja sjednice 1. i 2. oktobra 2021. godine

Objavljeno: 07.10.2021. 18:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 7. oktobra 2021. godine usvojila Zapisnik o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 1. i 2. oktobra 2021. godine.

1. oktobra Vlada je utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za katastar i državnu imovinu.

Vlada je usvojila Informaciju o kreditnom aranžmanu između Evropske Investicione Banke i Investiciono – razvojnog fonda Crne Gore A. D. za finansiranje malih i srednjih preduzeća, klimatskih i prioritetnih projekata VI (FC 91.907).

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela više rješenja o određivanju vršilaca dužnosti generalnih direktora/ica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, Direktorata za obračun, kontrolu i politiku zarada, Direktorata za nadzor nad radom Uprave prihoda i carina i nadzor realizacije poreske politike, Direktorata za budžetsku inspekciju i suzbijanje nepravilnosti i prevara, Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države, Direktorata za državni budžet, Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu, Direktorata za centralnu harmonizaciju, Direktorata za Evropske integracije i međunarodnu saradnju, Direktorata za poreski i carinski sistem, Direktorata za upravljačku strukturu, Direktorata za investiciono razvojne projekte i Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja. Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o potrebi imenovanja koordinatora Uprave za statistiku.

Vlada je 2. oktobra donijela Rješenje o prestanku mandata predsjednici i članovima Komisije za žalbe.

Odluke bez održavanja sjednica

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore:
-Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.
-Odluka se verifikuje na prvoj narednoj sjednici Vlade.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?