Saopštenje sa 38. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 27.06.2024. 15:25 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 38. sjednici kojom je predsjedavao Aleksa Bečić, potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, donijela Uredbu o dopuni Uredbe o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načnu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbijednosti. Novom odredbom se propisuje sprovođenje posebnih bezbjednosnih nabavki za nabavke koje se odnose na robu i usluge u korišćenju vazduhoplova kojim raspolaže Generalni sekretarijat Vlade, u skladu sa internim aktom naručioca. Zakonom o javnim nabavkama je propisano da su posebne javne nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti nabavke koje su proglašene tajnim ili koje moraju biti propraćene posebnim bezbjednosnim mjerama u skladu sa zakonom ili aktom nadležnog organa, ili se odnose na bezbijednost štićenih lica Crne Gore. Vazduhoplov kojim raspolaže Generalni sekretarijat Vlade za službene potrebe koriste predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade koji su štićene ličnosti, čije obezbjeđivanje je propraćeno posebnim bezbjednosnim mjerama.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Ugovora o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe finansiranje Projekta rekonstrukcije javnih zdravstvenih ustanova Kliničkog centra Crne Gore, Opšte bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Cetinje, u cilju unapređenja energetske efikasnosti objekata i prihvaćen tekst Ugovora. U Informaciji se navodi da investicioni program obuhvata sve tri bolnice u kojima su sprovedene procjene energetske efikasnosti i strukturnog stanja zgrada, kao i pregled prisustva azbestom kontaminiranih materijala u građevinskim materijalima. Ukupni investicioni trošak renoviranja bolnica uključenih u investicioni program iznosi 13,5 miliona eura, uključujući 20 % nepredviđenih troškova. Prosječan procenat uštede nakon implementacije planiranih mjera u bolnicama iznosiće oko 70 % u poređenju sa osnovnom potrošnjom energije. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 15 miliona eura. Od tog iznosa, planirano je da se putem kreditnog zaduženja od EBRD banke obezbijedi 12 miliona eura, sa rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda. Tim povodom, Vlada je ovlastila ministra finansija Novicu Vukovića da u ime Vlade potpiše Ugovor, kao i svu dokumentaciju neophodnu za njegovu realizaciju.

Vlada je usvojila Informaciju o odustajanju od dodjele koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar - pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata u akvatorijumu luke Bar, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovnim objektima u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci. Imajući u vidu da, shodno presudi Upravnog suda od 13. 02. 2023. godine kojom je poništena Odluka Vlade Crne Gore o dodjeli koncesije, nije na pravnoj snazi Ugovor o koncesiji zaključen između Vlade, kao koncedenta i DOO „Jadro pilot and tug services“ Bar kao koncesionara od 08. 07. 2020. godine, kao i Ugovor o koncesiji zaključen između Vlade, kao koncedenta i Konzorcijuma „LA PLUMA BAR PILOT & TUGBOAT SERVICE MONTENEGRO“ kao koncesionara od 20. 07. 2020. godine, Vlada je donijela zaključak kojim odustaje od dodjele koncesije za pružanje navedenih lučkih usluga u luci Bar. (Prilikom verifikacije Zapisnika sa 38. sjednice Vlada je odgodila odlučivanje o ovoj tački.)

Usvojen je Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za 2023. godinu. Svrha ovog dokumenta je pružanje informacija o stanju u oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola i unutrašnje revizije u izvještajnom periodu, odnosno o ostvarenom napretku u implementaciji u ovim oblastima, uočenim slabostima, kao i definisanje koraka za dalji napredak. Izvještaj je pripremljen na osnovu pojedinačnih godišnjih izvještaja korisnika sredstava budžeta Crne Gore i budžeta jedinica lokalne samouprave o: preduzetim aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola, radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije i  obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare. U Izvještaju se konstatuje da je implementacija aktivnosti u oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola na približno istom nivou kao i prethodne godine. Napredak je jedino zabilježen kod imenovanja lica za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima, dok je procenat donijetih planova za unapređenje upravljanja i kontrola kod korisnika sredstava budžeta značajno manji u odnosu na prethodnu godinu. Ohrabruje činjenica da je tokom 2023. godine povećan broj obavljenih unutrašnjih revizija za 14,4 %, iako je broj unutrašnjih revizora manji u odnosu na 2022. godinu. Takođe, broj datih preporuka je veći u odnosu na prethodnu godinu za 21,9 %. Ipak zabrinjava procenat implementiranih preporuka u odnosu na prethodne godine koji je u padu.

Vlada je donijela Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori 2024-2028, sa Akcionim planom za period 2024-2025. U diskusiji je istaknuto da unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori predstavlja suštinski važan zadatak u cilju izgradnje Crne Gore kao društva koje poštuje različitost i osigurava jednakost za sve svoje građane i građanke. Proces izrade Strategije započet je identifikacijom ključnih izazova sa kojima se suočavaju LGBTIQ osobe u Crnoj Gori. Dobijeni inputi iz zajednice rezultirali su mapiranjem sedam ključnih problemskih oblasti na čije rješavanje će Strategija biti fokusirana i to: društveno prihvatanje, zakonske reforme i njihovo sprovođenje u praksi, obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, zapošljavanje i odnos javne uprave prema LGBTIQ pravima. Procijenjeni troškovi za realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom za period 2024–2025. godine iznose 172.500 eura, od čega je 169.500 iz Budžeta, a 3.000 iz donacija.

Donijeta je Odluka o alokaciji sredstava prikupljenih sprovođenjem aukcije za dodjelu emisionih kredita za 2023. godinu. U diskusiji je istaknuto da se na javni poziv Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita prijavila Elektroprivreda Crne Gore A. D. Nikšić, kao pravno lice koje upravlja stacionarnim postrojenjem koje obavlja aktivnosti odnosno djelatnosti koje emituju gasove sa efektom staklene bašte i ponudila kupovinu 535.309,68 t CO2 po cijeni od 24 eura po toni, odnosno ukupno 12.847.432 eura. Komisija je donijela odluku o prodaji emisionih kredita jedinom ponuđaču po cijeni iz ponude. Na osnovu predloga Komisije pripremljen je Predlog odluke o alokaciji sredstava prikupljenih sprovođenjem aukcije za dodjelu emisionih kredita za 2023. godinu. Nakon obračuna i plaćanja poreza na dobit u iznosu od 15 %, ukupan iznos sredstava namijenjenih za realizaciju projekata je 10.920.317 eura. Od navedenog iznosa sredstva će se koristiti za sljedeće namjene:

  1. podsticanje izgradnje obnovljivih izvora energije u iznosu od 5.500.000 eura,
  2. zaštita i unapređenje životne sredine u iznosu od 4.270.317 eura i
  3. podsticanje inovacija u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore u iznosu od 1.150.000 eura.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za 2023. godinu za Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. U diskusiji je konstatovano da većina indikatora učinka bilježi pozitivan trend, ali krajnji rezultati još uvijek nijesu u potpunosti ostvareni, imajući u vidu da program traje do 2026. godine, a određene aktivnosti će tek u narednom periodu biti intezivirane i pokazati rezultate. U izvještajnom periodu u toku je bila implementacija 127 aktivnosti, od kojih je 57 u potpunosti realizovano, 55 je djelimično realizovano, dok 15 aktivnosti nije implementirano.

Razmotren je Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (predlagači poslanici Jelena Andrić, Branka Marković, Nađa Laković i Darko Dragović). S tim u vezi, Vlada je zaključila da Skupštini dostavi mišljenje koje je pripremilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija kojim se prelaže da Izmjene i dopune treba prihvatiti jer se njima unapređuje stanje u ovoj oblasti i otklanjaju određene nedoumice ili problemi koji su evidentirani u proteklom periodu.

Pored ostalog, Vlada je razmotrila i Informaciju o predlogu odluke o raspodjeli dobiti Elektroprivrede Crne Gore A. D. Nikšić iskazane na 31. 12. 2023. godine i Informaciju o predlogu odluke o utvrđivanju Predloga odluke o odobravanju Nacrta Ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta „EPCG Željezara Nikšić“ i davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta „EPCG Željezara Nikšić“.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

38. sjednica Vlade Crne Gore (27.06.2024.)

38. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načnu sprovođenja javnih nabavki u obalsti odbrane i bezbjednosti Materijal Zaključci
3.Informacija o zaključivanju Ugovora o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije javnih zdravstvenih ustanova Kliničkog centra Crne Gore, Opšte bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Cetinje, u cilju unapređenja energetske efikasnosti objekata s Prijedlogom ugovora o kreditu Materijal Zaključci
4.Informacija o odustajanju od dodjele koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar - pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata u akvatorijumu luke Bar, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovnim objektima u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci - ODGOĐENO ODLUČIVANJE Zaključci
5.Prijedlog konsolidovanog izvještaja o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za 2023. godinu Materijal Zaključci
6.Kadrovska pitanja Zaključci
6.1Prijedlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i koordinaciju politika u Ministarstvu finansija Materijal
6.2Prijedlog za određivanje vršioca dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije u Ministarstvu finansija Materijal
6.3Prijedlog za razrješenje dva člana Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Materijal
6.4Prijedlog za imenovanje dva člana Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Materijal
6.5Prijedlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropsku teritorijalnu saradnju u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
6.6Prijedlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
6.7Prijedlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za koordinaciju finansijske podrške EU u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
6.8Prijedlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Materijal
6.9Prijedlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Materijal
6.10Prijedlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za igre na sreću Materijal
6.11Prijedlog za postavljenje sekretarke Ministarstva finansija Materijal
6.12Prijedlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristup i politiku tržišta rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
6.13Prijedlog za izbor članova Odbora direktora „Barska plovidba” AD Bar Materijal
6.14Prijedlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XXIII redovnoj Skupštini akcionara „Barska plovidba” AD Bar Materijal
6.15Prijedlog za izbor članova Odbora direktora „Marina” AD Bar Materijal
6.16Prijedlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XXIII redovnoj Skupštini akcionara „Marina’’ AD Bar Materijal
6.17Prijedlog za izbor članova Odbora direktora „Crnogorska plovidba” AD Kotor Materijal
6.18Prijedlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Crnogorska plovidba” AD Kotor Materijal
6.19Prijedlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica Materijal
6.20Prijedlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastuktura Crne Gore” AD Podgorica Materijal
6.21Prijedlog za izbor članova Odbora direktora „Sveti Stefan Hoteli“ AD Materijal
6.22Prijedlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na V redovnoj Skupštini akcionara „Sveti Stefan Hoteli“ AD Materijal
6.23Prijedlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
6.24Prijedlog za imenovanje državnog sekretara u Minstarstvu ekonomskog razvoja Materijal
6.25Prijedlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva energetike i rudarstva Materijal
6.26Prijedlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj IX vanrednoj sjednici Skupštine akcionara AD plodovi Materijal
6.27Prijedlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara 13. jul-Plantaže Materijal
6.28Prijedlog za izbor članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić Materijal
6.29Prijedlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na redovnoj XXII sjednici Skupštine akcionara EPCG Materijal
6.30Prijedlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za geologiju i rudarstva u Ministarstvu energetike i rudarstva Materijal
6.31Prijedlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu kulture i medija Materijal
6.32Prijedlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj skupštini akcionara „Instituta za crnu metalurgiju“ AD Nikšić Materijal
6.33Prijedlog za izbor članova Odbora direktora „Instituta za crnu metalurgiju“ AD Nikšić Materijal
6.34Prijedlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih Materijal
6.35Prijedlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za mlade i saradnju sa NVO u Ministarstvu sporta i mladih Materijal
II MATERIJALI KOJI SE DOSTAVLJAJU VLADI S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava Materijal Zaključci
8.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Burundiju Materijal Zaključci
9.Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za otuđenje nepokretnosti, radi izgradnje stambenog objekta za potrebe Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore Materijal Zaključci
10.Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2023 - decembar 2023) Materijal Zaključci
11.Prijedlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022- 2027 za period 2024-2025 s Izvjestajem o realizaciji Akcionog plana za period 2022-2023. godina Materijal Zaključci
12.Prijedlog plana gazdovanja mrkim medvjedom u Crnoj Gori Materijal Zaključci
13.Informacija o potpisivanju Ugovora o koordinaciji prilikom planiranja, najave, prijave, identifikacije i obezbjeđenja letova civilnih i vojnih vazduhoplova, sa Prijedlogom ugovora Materijal Zaključci
14.Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetu U-III br. 1127/20 od 24.10.2023. godine Materijal Zaključci
15.Informacija o ostvarenom udjelu energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Crnoj Gori u 2022. godine i Izvještaj o ostvarenom udjelu energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Crnoj Gori u 2022. g. Materijal Zaključci
16.Informacija o predsjedavanju Crne Gore Komitetu ministara Savjeta Evrope: novembar 2026 - maj 2027. godine Materijal Zaključci
17.Informacija o organizaciji "Međunarodnog festivala Wild Beauty Art 2024” s Prijedlogom ugovora Materijal Zaključci
18.Informacija o organizaciji festivala „Lake Fest 2024.” s Prijedlogom ugovora Materijal Zaključci
19.Informacija o formiranju radnih timova za praćenje realizacije i implementaciju informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje elektronskim sjednicama Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
20.Informacija o Međunarodnom danu javne uprave i nagrađivanju u skladu sa Metodologijom nagrađivanja za izvrsnost zaposlenih u javnoj upravi Crne Gore Materijal Zaključci
21.Informacija o upravljanju i koordiniciji radom Uprave za igre na sreću Materijal Zaključci
22.Informacija o realizaciji aktivnosti za opremanje i privođenje namjene mjesta za prvi iskrcaj ribe i drugih morskih organizama sa prijedlogom mjera Materijal Zaključci
23.Informacija o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) - „Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona'' Materijal Zaključci
24.Prijedlog odgovora na Upitnik ekspertske grupe Savjeta Evrope (GRETA) u okviru IV kruga evaluacije implementacije Konvencije Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori Materijal Zaključci
25.Informacija o potrebi zaključivanja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade SR Njemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, mladih i sporta s Prijedlogom sporazuma Materijal Zaključci
26.Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. za 2023. godinu Materijal Zaključci
27.Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana 2023 - 2024, za 2023. godinu za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća 2023 - 2026 Materijal Zaključci
28.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027, za 2023. godine Materijal Zaključci
29.Prijedlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj 08-040/24-3171 sa sjednice od 9. juna 2024. godine Materijal Zaključci
30.Prijedlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 31 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa (“Sl. list CG” br. 18/23), koju je Ustavnom sudu CG podnijela sudija Medina Mušović Materijal Zaključci
31.Prijedlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo evropskih poslova na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova Zaključci
32.Prijedlog platforme za radnu posjetu ministarke prosvjete, nauke i inovacija, prof. dr Anđele Jakšić-Stojanović Saveznoj Republici Njemačkoj, u periodu od 1. do 5. jula 2024. godine Materijal Zaključci
33.Prijedlog platforme za službenu posjetu ministra zdravlja dr Vojislava Šimuna i ministra finansija Novice Vukovića Kancelariji za finansiranje zdravstvenih sistema, 9-10.jul 2024.godine, Barselona, Španija Materijal Zaključci
34.Prijedlog platforme o učešću ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića na konferenciji „Turistički dijalog EU-Kina“, 3-5. jula 2024. godine, Budimpešta, Republika Mađarska Materijal Zaključci
35.Prijedlog platforme za održavanje treće sjednice Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan, Podgorica 27. i 28. jun 2024. godine Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
36.Prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Službe za vršenje komunalnog nadzora - Komunalne policije Opštine Bar i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine - Direktorata za inspekcijski nadzor Materijal Zaključci
37.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom Ministarstva pravde za 2024. godinu br. 01-100/24-6263/2 od 20. juna 2024. godine Materijal Zaključci
38.Pitanja i prijedlozi
38.1Prijedlog strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori 2024-2028, sa Prijedlogom akcionog plana za period 2024-2025 Materijal Zaključci
38.2Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta u Upravi za nekretnine koje nije predviđeno Kadrovskim planom Materijal Zaključci
38.3Prijedlog odluke o alokaciji sredstava prikupljenih sprovođenjem aukcije za dodjelu emisionih kredita za 2023. godinu Materijal Zaključci
38.4Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za 2023. godinu za Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026 Materijal Zaključci
38.5Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (predlagači poslanici Jelena Andrić, Branka Marković, Nađa Laković i Darko Dragović) Materijal Zaključci
38.6Usmena informacija o neophodnoj saradnji svih ministarstava, organa uprave i državnih organa u smislu dostavljanja podataka za potrebe izrade Studije izvodljivosti za izgradnju Državnog Data centra Zaključci
38.7Informacija o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iskazane na 31.12.2023. godine Zaključci
38.8Informacija o prijedlogu odluke o utvrđivanju Predloga odluke o odobravanju Nacrta Ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta „EPCG Željezara Nikšić“ i davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta „EPCG Željezara Nikšić“ Zaključci
39.Na uvid
39.1INTERNO
39.2Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore, koju je predvodila prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, na Godišnjoj regionalnoj konferenciji Regionalnog fonda za izazove, koja se održala 12. i 13. juna 2024. godine Materijal
Napomena:Materijal za tačke 31, 38.7 i 38.8 će biti objavljen nakoh tehničke redakcije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?