Sreten Jakić

direktor Direktorata za međunarodnu pravnu pomoć

mr SRETEN JAKIĆ

Osnovne i specijalističke studije završio je na dva fakulteta Univerziteta Crne Gore. Na Fakultetu političkih nauka diplomira sa nagradom najboljeg studenta u generaciji, dok uporedno završava studije Pravnog fakulteta, na kojem diplomira u rangu najboljih studenata u generaciji na međunarodno-pravnoj katedri. Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na Politikološkom modulu. Doktorske studije nastavlja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je participirao u radu na više međunarodnih projekata.

Višestruko nagrađivan za postignuti uspjeh u toku studija, a takođe bio je i dobitnik brojnih stipendija i priznanja od relevantnih domaćih i inostranih institucija.

Radno iskustvo sticao kroz akademski, civilni i javni sektor. Stručni angažman započeo je na Fakultetu političkih nauka na poziciji saradnika u nastavi u više naučno-nastavnih disciplina (empirijsko-metodološke, socijalno-političke i pravne grupe predmeta). Kroz akademsko-civilni sektor obavljao je poslove programiranja i sprovođenja kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u svim fazama (metodološko koncipiranje projekta istraživanja, prikupljanje podataka, obrada i analiza podataka i definisanje zaključnih izvještaja). U reprezentativnom udruženju poslodavaca Crne Gore obavljao poslove savjetnika za socijalni dijalog, međunarodnu saradnju i kolektivno pregovaranje, nakon čega profesionalno usavršavanje nastavlja na poziciji savjetnika u Ministarstvu pravde Crne Gore.

Stručno se usavršavao u oblasti međunarodnog javnog prava, evropske socijalne politike, vladavine prava i tranzicijske pravde. U pogledu stručne i akademske aktivnosti istakao se izlaganjima na brojnim međunarodnim konferencijama. Autor i koautor većeg broja naučnih i stručnih članaka objavljenih u renomiranim domaćim i stranim časopisima kao i većeg broja istraživačkih izvještaja i publikacija.

Kontakt

Branimir Janjević

direktor Direktorata
Telefon:
+382 20 407 509