Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

ZATVOREN RAČUN U PRVOJ BANCI ZA POTREBE ABU DABI FONDA: DOKAZ DA JE RAČUN NEZAKONITO OTVOREN

Objavljeno: 15.11.2021. 13:30 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Prva banke Crne Gore ukinula je račun otvoren za potrebe realizacije Ugovora o zajmu sa Abu Dabi fondom za razvoj. Do zaključka da je račun nezakonit ova banka je došla nakon što je na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Centralna banka Crne Gore preduzela određene radnje u cilju rješavanja ovog pitanja.

Kako na upozorenje Centralne banke Crne Gore Prva banka nije uspjela da pribavi dokumentaciju koju je bila dužna da pribavi još prilikom otvaranja računa, to je pristupila otkazu Okvirnog ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa za nacionalna plaćanja i Okvirnog ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa za izvršavanje međunarodnih plaćanja koji su bili zaključeni sa nekadašnjim Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja za potrebe realizacije Ugovora o zajmu sa Abu Dabi fondom za razvoj.

U dopisu koji je Prva banka dostavila ovom Ministarstvu se navodi da danom otkaza predmetih ugovora prestaju sve pravne posljedice proistekle iz istih i ukida se otvoreni račun po tom osnovu. Novčana sredstava koja su se nalazila na računu, koji se ukida nakon raskida navedenih ugovora usljed otkaza, biće prenijeta na privremeni račun kod ove Banke.

Podsjećamo, Prva banka je po zahtjevu bivšeg ministra Petra Ivanovića zaključila ugovore o otvaranju i vođenju računa sa nekadašnjim Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, bez Ministarstva finansija. Na osnovu toga je otvoren račun na koji su sredstva od zajma iz navedenog ugovora isplaćena i sa koga su vršene transakcije u prethodnom periodu. Novac od zajma nigdje nije proknjižen, odnosno nije prikazan u završnom računu budžeta za bilo koju godinu, niti je evidentiran kod Investiciono razvojnog fonda koji je zajmoprimac, a godinama unazad je raspolagano sredstvima sa istog bez evidencije u sistemu državnih plaćanja.

Mada je tužiteljka Marija Raspopović unaprijed zaključila da nema smetnji za raspolaganje računom, na taj način javno iznoseći stav o postupku koji je u toku i samim tim prejudicirajući ishod istog, čini se da ipak da postupanje Prve banke predstavlja jasan dokaz da je račun bio otvoren nezakonito, kao i da su sve radnje u vezi sa tim računom nezakonito preduzimane. Pritužba ovog Ministarstva na postupanje i propuste u radu tužiteljke Raspopović nalazi se pred Tužilačkim savjetom od koga još uvijek nemamo povratnu informaciju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede se ranije obratilo Centralnoj banci Crne Gore, radi rješavanja problema, a sve u cilju pronalaženja pravilnog i zakonitog rješenja za cjelokupno postupanje do konačne otplate zajma, budući da naslijeđena praksa nije u saglasnosti sa zakonom, što konačno zatvaranje računa i dokazuje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?