Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE CRNE GORE

Datum objave 22.12.2016 19:54 | Autor Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 11 stav 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG”, broj 44/12), Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ažirirao je

VODIČ 

ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE CRNE GORE

I OSNOVNI PODACI O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

Sjedište i adresa Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore je u Podgorici, ulica Karađorđeva bb, kontakt tel. 020/246-209, fax: 020/482-915, web adresa: www.gov.me.

II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE 

U posjedu Generalnog sekretarijata Vlade su sljedeće vrste informacija: 

1. Javni registri i javne evidencije:
• djelovodnik;
• upisnik za evidenciju zahtjeva za Slobodan pristup informacijama;
• evidencija pečata i žigova;
• zapisnici o kontroli arhivske građe, izlučivanju i primopredaji.

2. Normativna i druga akta:
• Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata.
• Poslovnik o radu Vlade
• Program rada Vlade
• akta koje Vlada utvrđuje 
• akta koja Vlada donosi 
• akta na koje Vlada daje saglasnost; 
• mišljenja Vlade na akta i druge materijale, čiji predlagač nije Vlada;

3. Dokumenta finansijskog poslovanja:
• budžet i završni račun, kao potrošačke jedinice;
• dokumenta o javnim nabavkama;
• dokumenta o osnovnim sredstvima; 

4. Podaci o zaposlenima:
• spisak državnih službenika sa njihovim zvanjima;
• spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije;
• personalni dosijei zaposlenih
• podaci iz KIS-a

III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Postupak se pokreće pisanim i usmenim zahtjevom.

• neposredno, u pisarnici (kancelarija br.7, prizemlje);
• putem pošte, na adresu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, ul.Karađorđeva bb, Podgorica; 
• elektronskim putem, na e-mail: ana.vuckovic@gsv.gov.me na fax broj (020) 482-915.

Na zahtjev za pristup informaciji ne plaća se taksa. 

2. Sadržina Zahtjeva 

Zahtjev treba da sadrži: 
• Osnovne podatke o traženom dokumentu (naziv dokumenta orjentaciono vrijeme u kojem je dokument nastao, organ ili tijelo koje je stvaralac dokumenta, itd); 
• Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; 
• Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv organizacije i sjedište), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika. 
• Podnosilac zahtjeva može navesti i druge podatke koji mogu biti od značaja za pristup traženoj informaciji.

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji  

Pristup informaciji može se ostvariti: 
• Neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama Generalnog sekretarijata; 
• Prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Generalnog sekretarijata; 
• Dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane Generalnog sekretarijata Vlade neposredno, putem pošte i elektronskim putem; 

4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

• Po zahtjevu za pristup inforamciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;
• Protiv akta Generalnog sekretarijata o zahtjevu za pristup informaciji podnosilac zahtjeva i drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana. Žalba se podnosi preko ovog organa;
• Pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.

5.Odgovorna lica

• Lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu za pristup informacijama je Ana Vučković, samostalni savjetnik, kancelarija br. 6/ I sprat, tel: 020-482-867, e-mail: ana.vuckovic@gsv.gov.me; a u slučaju odsustva imenovanu će zamjenjivati Pavle Jokić, samostalni savjetnik I, tel:020-/ 482-865, e-mail: pavle.jokic@gsv.gov.me.
• Odgovorno lice za odlučivanje po zahtjevu je Nataša Pešić, generalna sekretarka Vlade Crne Gore, tel. 020-246-209, a u slučaju njegovog odsustva Nikola Dedeić, zamjenik generalnog sekretara Vlade, tel. 020-482-825. 

6. Troškovi postupka  

• Troškove postupka snosi podnosilac zahtjeva;
• Troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, a u skladu sa propisim Vlade;
• Za zahtjeve koje su podnijela lica s invaliditetom I lica u stanju socijalne potrebe troškove postupka snosi Generalni sekretarijat.
• Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja u korist budžeta Crne Gore, na račun br: 832-7133-41. 

IV. OBJAVLJIVANJE VODIČA 

Ovaj vodič objaviće se na web sajtu Vlade Crne Gore www.gov.me.


Broj: 02-3345
Podgorica, 21. decembra 2016. godine. 
GENERALNA SEKRETARKA
Nataša Pešić