Pomorstvo

Direktorat za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu

Vrši poslove uprave koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz oblasti pomorstva

Vijesti