Rudarstvo

Direktorat za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike

Vrši poslove koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz oblasti rudarstva, geoloških istraživanja, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika i koncesija za mineralne sirovine

Vijesti

Privredna društva

Kontakt osoba za SPI

Kontakti

Vera Keljanović - Generalna direktorica

E-mail: vera.keljanovic@mki.gov.me