Vijesti iz ministarstva

Javni pozivi, konkursi i javne rasprave

20.01.2022.
Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i ,,Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i Pravilnika o broju mjesta i službeni

Saradnja sa NVO

Saradnja sa NVO, Javni pozivi, obavještenja, lista kandidata NVO, odluka o izboru kandidata NVO

Ispiti i prepis uvjerenja

Pravosudni ispit, Ispit za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu, Stručni ispit za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica

Međunarodna saradnja

Međunarodni ugovori, Bilateralni ugovori, Multilateralni ugovori, Konvencije Savjeta Evrope, Konvencije Ujedinjenih nacija

Vjerske zajednice

Izrada predloga zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na položaj vjerskih zajednica, saradnju i odnose države sa vjerskim zajednicama i unapređenje njihovog položaja u društvu

Ljudska i manjinska prava

„Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost… Svi su jednaki pred zakonom.“

Notari

Notar vrši notarsku službu kao javnu službu, profesionalno i kao isključivo zanimanje, u skladu sa Zakonom o notarima.

Tumači

Tumač vrši poslove na zahtjev suda, državnog tužilaštva, drugog organa koji vodi postupak, fizičkog ili pravnog lica.

Vještaci

Vještačenje vrše fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove predviđene zakonom, državni organi...

Javni izvršitelji

Javni izvršitelj obavlja izvršiteljsku djelatnost kao javnu službu, samostalno, profesionalno i kao isključivo zanimanje

Šta radi Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava?

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava vrši poslove uprave koji se odnose na: organizaciju i rad sudova i državnog tužilaštva, organa za izvršenje krivičnih sankcija, advokature, notara, javnih izvršitelja, posrednika i sudskih vještaka; krivično zakonodavstvo; pripremu predloga propisa kojima se uređuju obligacioni, porodični i nasljedni odnosi, sudski postupci, prekršajni postupak, arbitraža, međunarodno privatno pravo i pravna pomoć lobiranje i sprječavanje korupcije;

Pratite nas

Rukovodeći tim

Boris Marić

Boris Marić

Državni sekretar

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Nataša Radonjić

Nataša Radonjić

v.d. generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Kontakt

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Vuka Karadžića br. 3, 81000 Podgorica, Crna Gora

Boris Marić

Državni sekretar

Ostale aktivnosti

Medijatori, Evaluatori

Zakon o alternativnom rješavanju sporova*, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Petoj sjednici Prvog redo

Stečajni upravnici

Spisak stečajnih upravnika, Oglas za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika

Pravosudni inspektori

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana, Informacija o osnovu i načinu podnošenja pritužbi i