Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Obrazovanje

Predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje, e-upis, inkuluzivno obrazovanje, #učidoma, priznavanje inostranih obrazovnih isprava.

Kultura

Kulturna baština, kultrurno-umjetničko stvaralaštvo, Unesco, ustanove kulture, nagrade u oblasti kulture.

Nauka

Nacionalni i EU naučni fondovi, naučno-istraživačka djelatnost, NI ustanove, Horizont Evropa, COST, SEEIIST.

Sport i mladi

Sportske asocijacije i savezi, Centralni registar za sport, omladinski servisi, Evropska omladinska kartica.

Međunarodna saradnja

Evropske integracije, programiranje i implementacija EU fondova, IPA, jačanje saradnje sa međunarodnim partnerima.

Saradnja sa NVO

Konkursi za finansiranje nevladinih organizacija, pozivi za učešće nevladinih organizacija u radnim tijelima Ministarstva.

I zdravlje i znanje

Obrazovanje u vrijeme epidemije virusa COVID-19, mjere koje se odnose na vaspitno-obrazovne ustanove, #učidoma portal.

Konkursi i pozivi

Podrška učenicima i studentima, državne stipendije i krediti, stipendije stranih vlada, programi mobilnosti, konkursi i pozivi u oblasti nauke i kulture.

Aktuelnosti

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Misija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je sprovođenje sistemskih promjena, sa ciljem ostvarivanja međuresorne sinergije i unapređivanja rada kroz: stvaranje kvalitetnog sistema obrazovanja, dostupnog svima; investiranje u nauku, podsticanje naučno-istraživačke djelatnosti; zaštitu i očuvanje kulturnih dobrara, kao važnih činilaca nacionalnog identiteta i dugoročnog resursa za održivi razvoj; podsticanje razvoja sporta i afirmaciju sportova od značaja za promociju Crne Gore na međunarodnom planu; kreiranje i unapređenje omladinske politike; razvoj školske, naučne, kulturne i sportske infrastrukture.

Saznajte više

Rukovodeći tim

Slavica Ilinčić

VD generalne direktorice

Direktorat za predškolsko vastpitanje, osnovnu školu i inkluzivno obrazovanje

Marija Lalatović

VD generalne direktorice

Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje

Neda Ojdanić

VD generalne direktorice

Direkcija za tercijalno obrazovanje i ENIC/NARIC centar

Kontakt

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Vaka Đurovića b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora

Prof. dr Vesna Bratić

ministarka

Telefon:+382 20 410 100