Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Predstavka građana/ki - Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou

Datum objave 19.02.2021 15:30 | Autor NACIONALNI SAVJET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA VISOKOM NIVOU

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou je na prvoj konstitutivnoj sjednici usvojio Poslovnik o radu.

Poslovnikom o radu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou je propisano pravo građana da Savjetu podnesu predstavku i da na istu dobiju odgovor.

Niko ne može da bude pozvan na odgovornost, niti da trpi druge štetne posljedice zbog stavova iznijetih u predstavci, osim ako je time učinio krivično djelo.

Predstavke moraju biti razumljive, u jasnoj vezi sa djelokrugom rada Savjeta i sadržati sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupiti.

One naročito treba da sadrže: naznaku da su upućene Savjetu, ime i prezime podnosioca predstavke (odnosno naziv pravnog lica), prebivalište ili boravište podnosioca predstavke (odnosno sjedište pravnog lica), predmet predstavke, obrazloženje, potpis podnosioca i dokaze kojima se potvrđuju navodi iz predstavke.

Identitet podnosioca predstavke neće biti otkriven drugim organima sa kojima Savjet ostvaruje saradnju ili javnosti, osim uz izričitu saglasnost podnosioca predstavke.

Predstavke se podnose na sledeći način:

1. dostavljanjem predstavke poštom, na adresu Vlada Crne Gore, Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Karađorđeva bb, 81000 Podgorica;

2. neposredno u pisarnici Vlade Crne Gore svakim radnim danom od 7 do 15 sati;

3. elektronskom porukom na adresu predsjednika Savjeta: potpredsjednik@gov.me.

Ovdje možete preuzeti obrazac predstavke građana/ki Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou  koji je osmišljen tako da se njegovim popunjavanjem olakša postupak podnošenja predstavki.

NACIONALNI SAVJET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA VISOKOM NIVOU