Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine
Kancelarija za evropske integracije Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine

Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 118/20 i 121/20) i kadrovske promjene do kojih je, n

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Lista predstavnika NVO predloženih u radnom tijelu za izradu Strategije saradnje organa državne uprave i NVO za period 2022-2026.

Lista predstavnika NVO predloženih u radnom tijelu za izradu Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija za period 2022-2026.

Javni poziv
Javni poziv imenovanje predstavnika NVO za - Strategiju razvoja šuma i šumarstva
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje predstavika/ce za član/icu radne grupe za izradu strategije razvojašumarstva, 2022 – 2026 godina, sa akcionim planom za 2022. i 2023. god

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Javni poziv PP30
Kancelarija za evropske integracije Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi

Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20) i kadrovske promjene do kojih je, nakon nje

Javni poziv
Ministarstvo zdravlja JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE CRNE GORE ZA SPRJEČAVANJE ZLOUPOTREBE DROGA OD 2021. DO 2025. GODINE

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE CRNE GORE ZA SPRJEČAVANJE ZLOUPOTREB

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice

Javni poziv za vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice

Javni poziv
Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu

Javni poziv
JAVNI POZIV- zaštita i zdravlje na radu
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV za predlaganje dva predstavnika NVO za članove/ice radne grupe za izradu Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u CG 2022–2027. godine

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju dva/ije predstavnika/ce

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Drugi javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita iz reda uglednih pravnika

Na osnovu člana 32 stav 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde,

Javni poziv
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Javni poziv o inoviranom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o SPI

U skladu sa odredbom člana 14 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u priprem

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7 8 9