Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

10. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 11.02.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva dokument
zaključci
2. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost dokument zaključci
3. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za razmjenu nepokretnosti sa Perišić Zorkom dokument zaključci  
4.  Informacija o potrebi unapređenja pregovaračke strukture u procesu evropske integracije Crne Gore  dokument  zaključci   
5.  Informacija o Dopuni 2 Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2018. godinu s Predlogom dopune 2 Finansijskog sporazuma  dokument  zaključci   
6.  Informacija o sprovođenju pravnog okvira za strateško planiranje s preporukama za unapređenje planskog sistema  dokument  zaključci   
7.  Informacija o obrazovanju međuresornog radnog tijela za procjenu fiskalnih efekata za bivše zaposlene privrednog društva „Radoje Dakić“ AD u stečaju  dokument  zaključci   
8.  Informacija o obavezi uspostavljanja jedinstvene baze podataka/Centralni registar odobrenih kontribucija sa fiskalnim pokazateljima  dokument  zaključci   
9.  Informacija o potpisivanju Amandmana broj 1 na Pismo namjere između Ministarstva odbrane Republike Bugarske, Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, Ministarstva odbrane Češke Republike, Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke, Ministarstva odbrane Mađarske, Ministarstva odbrane Crne Gore, Ministarstva odbrane Republike Sjeverne Makedonije, Ministra nacionalne odbrane Republike Portugal, Ministra nacionalne odbrane Rumunije, Ministra odbrane Kraljevine Španije i Ministarstva nacionalne odbrane Republike Turske o multinacionalnoj saradnji u vezi sa uspostavljanjem mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi (NFTE) s Predlogom amandmana  dokument  zaključci   
10.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo  dokument  zaključci   
11.  Kadrovska pitanja    zaključci   
11.1  Predlog za imenovanje Savjeta za kontrolu biračkog spiska dokument     
11.2  Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za građanska stanja i lične isprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova dokument     
11.3  Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova dokument     
11.4  Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja dokument     
11.5  Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja dokument     
11.6  Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja dokument     
11.7  Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja dokument     
11.8  Predlog za razrješenje generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova dokument     
11.9  Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za ruralni razvoj u ranijem Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument     
11.10  Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u ranijem Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument     
11.11  Predlog za razrješenje i imenovanje predstavnika Vlade Crne Gore u Izvršnom odboru Nacionalne turističke organizacije Crne Gore dokument     
11.12  Predlog za opoziv i imenovanje predstavnika Vlade Crne Gore u Nadzornom odboru Nacionalne turističke organizacije Crne Gore dokument     
11.13  Predlog za prestanak mandata direktorice Zavoda za metrologiju dokument     
11.14  Predlog za određivanje v.d. direktorice Zavoda za metrologiju dokument     
11.15  Predlog za imenovanje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou dokument     
11.16  Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja dokument     
11.17  Predlog za razrješenje savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za bezbjednost dokument     
11.18  Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave javnih radova dokument     
11.19  Predlog za opoziv počasnog konzula Crne Gore u Bidgošću – Republika Poljska dokument     
11.20  Predlog za opoziv počasnog konzula Crne Gore u Lionu – Republika Francuska dokument     
11.21  Predlog za razrješenje savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
12.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka  dokument  zaključci   
13.  Predlog rješenja kojim se odbija zahtjev službenika Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, načelnika Područne jedinice Cetinje Božidara Ivanovića, za izuzeće predsjednice Disciplinske komisije u disciplinskom predmetu broj: 09-DP-151/19-94, na raspravi održanoj 27.01.2021. godine, zbog zloupotrebe prava  dokument  zaključci   
14.  Pitanja i predlozi       
14.1  Informacija o presudi Ustavnog suda U-III br. 296/17 od 25. juna 2019. godine i ispravkama iste odluke, U-III br. 296/17 od 15.11.2019. godine i U-III br. 296/17 od 29.05.2020. godine  dokument  zaključci   
14.2  Informacija o presudi Ustavnog suda U-III br. 403/18 od 18. jula 2019. godine i presudi U-1296/19 od 18. jula 2019. godine  dokument  zaključci   
14.3  Predlog godišnjeg plana rada Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2021. godinu i Predlog finansijskog plana Investiciono- razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2021. godinu  dokument  zaključci   
14.4  Informacija o izmjeni Ugovora o finansiranju između Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. i Evropske Investicione Banke, IRF COVID-19 odgovor za MSP i srednje kapitalizovana preduzeća (FI 92.591) s Aneksom ugovora  dokument  zaključci   
14.5  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (predlagači poslanici: Slaven Radunović, Vladimir Martinović, Dragan Ivanović, Branka Bošnjak i Miloš Konatar)  dokument  zaključci