Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

14. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 11.03.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o Carinskoj tarifi za 2021. godinu dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o higijeni hrane dokument
zaključci
3. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva dokument
zaključci  
4.  Analiza efikasnosti djelovanja Uprave za inspekcijske poslove dokument  zaključci   
5.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena iz ležišta „Brankov krš“ Prijestonica Cetinje s Predlogom aneksa 2 Ugovora dokument  zaključci   
6.  Informacija o Sporazumu akcionara o glasanju između Vlade Crne Gore i Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. s Predlogom sporazuma akcionara o glasanju dokument  zaključci   
7.  Informacija o potrebi određivanja nacionalnog koordinatora za suzbijanje nasilnog ekstremizma dokument  zaključci   
8.  Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2020. godinu dokument  zaključci   
9.  Izvještaj o radu Savjeta za zaštitu životinja za 2020. godinu dokument  zaključci   
10.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija dokument  zaključci   
11.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (predlagači poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković) dokument  zaključci   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12.  Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o spremnosti, reagovanju i saradnji u slučaju zagađenja uljem, 1990 dokument  zaključci   
13  Predlog platforme za posjetu potpredsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića institucijama Evropske unije i sjedištu NATO, Brisel, od 16. do 18. marta 2021. godine  dokument  zaključci   
14.  Pitanja i predlozi       
14.1  Informacija o nabavci vozila za potrebe Uprave policije  dokument  zaključci   
14.2  Informacija o zaključivanju Protokola o namjeri za saradnju između Centra za integritet Norveške i Ministarstva odbrane Crne Gore s Predlogom protokola  dokument  zaključci   
14.3  Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane  dokument  zaključci   
14.4  Informacija o izvršenju zaključaka sa 6. sjednice Vlade Crne Gore od 14.01.2021 godine a vezano za postupanje sa 10.500t pšenice  dokument  zaključci