Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

18. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 01.04.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o bližem postupku očitavanja fiskalne memorije poreske registar kase dokument
zaključci
2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine dokument zaključci
3. Predlog nacionalnog plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona dokument zaključci
 
4.  Informacija o dopuni 1 finansijskih sporazuma za 2014. i 2015. godinu koji se odnose na IPA II Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014–2020 sa predlozima dopuna sporazuma  dokument zaključci   
5.  Informacija o dopuni 1 finansijskih sporazuma za 2014. i 2015. godinu koji se odnose na IPA II Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014–2020 sa predlozima dopuna sporazuma  dokument  zaključci   
6.  Informacija o potrebi zapošljavanja lica koja su osposobljena za rad u policiji  dokument  zaključci   
7.  Informacija o sprovođenju aktivnosti po osnovu nove organizacije državne uprave  dokument zaključci   
8.  Informacija o Predlogu memoranduma o razumijevanju između Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Njemačke nevladine organizacije „Help-Hilfe zur Selbsthilfe" s Predlogom memoranduma  dokument  zaključci   
9.  Informacija o pripremi Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021-2024. godine s Predlogom odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021-2024. godine  dokument  zaključci   
10.  Predlog plana rada i Predlog finansijskog plana „Monte puta“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu sa Preliminarnim izvještajem o realizaciji finansijskog plana za 2020. godinu  dokument  zaključci   
11.  Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2021. godinu (Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore broj: 0203-444/3 od 08.02.2021. godine)  dokument  zaključci   
12.  Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2020. godini  dokument  zaključci   
13.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2020. godinu s Izvještajem o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2020. godinu   dokument zaključci   
14.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, sa samostalnim organom uprave za 2020. godinu  dokument  zaključci   
15.  Izvještaj o radu Disciplinske komisije za 2020. godinu  dokument  zaključci   
16.  Izvještaj o poslovanju DOO „Skijališta Crne Gore“ sa finansijskim iskazima za period 01.01- 31.12.2020. godine s Predlogom odluke o pokriću gubitaka  dokument  zaključci   
17.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta  dokument  zaključci   
18.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za statistiku  dokument  zaključci   
19. Kadrovska pitanja    zaključci   
19.1 Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Uprave za statistiku  dokument     
19.2 Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije  dokument     
19.3 Predlog za određivanje v. d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije  dokument     
19.4 Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na I vanrednoj Skupštini akcionara "Sveti Stefan Hoteli" AD  dokument     
19.5 Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na V vanrednoj Skupštini akcionara „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić  dokument     
19.6 Predlog za prestanak mandata direktora Uprave za inspekcijske poslove  dokument     
19.7 Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za inspekcijske poslove  dokument     
19.8 Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Odbora direktora Instituta za javno zdravlje  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
20.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Sjeverne Makedonije i Savjeta ministara Republike Albanije, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina o statusu Stalne organizacije Balkanske namjenske medicinske jedinice i njenog personala s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci   
21.  Predlog za davanje prevoznih sredstava - motornih vozila u svojini Crne Gore na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje i Plužine s predlozima ugovora  dokument  zaključci   
22.  Izvještaj Nadzornog odbora o radu Akreditacionog tijela Crne Gore za 2019. i 2020. godinu  dokument  zaključci   
23.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-1450/2, od 29. marta 2021. godine, sa sjednice od 26. marta 2021. godine  dokument  zaključci   
24.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-1128/2, od 11. marta 2021. godine  dokument  zaključci   
25.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu Ratka Mitrovića, ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Republici Srbiji, od 4. do 7. aprila 2021. godine  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
 
26.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o radu (predlagači poslanici Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković) dokument  zaključci   
27. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu (predlagači poslanici: Slaven Radunović, Danilo Šaranović, Dragan Ivanović, Branka Bošnjak i Miloš Konatar) dokument  zaključci   
28.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu (predlagači poslanici Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša)  dokument  zaključci   
29.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagači poslanici Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša)  dokument  zaključci   
30.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 329 stav 4 i člana 330 st.1 i 3 Zakona o parničnom postupku („Službeni list RCG“, br. 22/04 i 76/06 i „Službeni list CG“, br. 48/15, 51/17, 34/19 i 76/20), koju je podnio Stevan Lepetić, advokat iz Herceg Novog  dokument  zaključci   
31.  Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Petnjica  dokument  zaključci   
32.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Stručnoj službi Turističke organizacije Opštine Tuzi  dokument  zaključci   
33.  Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Herceg Novi  dokument  zaključci   
34.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Herceg Novi  dokument  zaključci   
35.  Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Berane  dokument  zaključci   
36.  Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Plužine  dokument  zaključci   
37.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za zarade zaposlenih u Institutu za standardizaciju Crne Gore  dokument  zaključci   
38.  Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u Institutu za standardizaciju Crne Gore  dokument  zaključci   
39.  Pitanja i predlozi       
39.1  Informacija o realizaciji projekta „Tripple P“  dokument  zaključci   
39.2  Predlog programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2021-2023. godina  dokument  zaključci   
39.3  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  dokument
zaključci