Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

4. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 24.12.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave dokument zaključci
2. Predlog za davanje saglasnosti za pokretanje postupka za popunu radnog mjesta direktor Uprave policije – Uprava policije, koje nije predviđeno Kadrovskim planom za 2020. godinu dokument zaključci
3. Informacija o potrebi zakazivanja skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić dokument zaključci
4. Informacija o trenutnom stanju u nacionalnom avio prevozniku "Montenegro Airlines" AD Podgorica dokument zaključci
5. Predlog rješenja kojim se odbija zahtjev službenika Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, načelnika Područne jedinice Cetinje Božidara Ivanovića, za izuzeće predsjednice Disciplinske komisije u disciplinskom predmetu broj: 09-DP-151/19-94 dokument zaključci
6. Predlog za davanje ovlašćenja za potpisivanje akata i raspolaganje budžetskim sredstvima Sekretarijata za zakonodavstvo dokument zaključci
7. Predlog za stavljanje van snage Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-4675, od 22. oktobra 2020. godine dokument zaključci
8. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2970, od 11. juna 2020. godine dokument zaključci
9. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-584, od 27. februara 2020. godine dokument zaključci
10. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu dokument zaključci
11. Kadrovska pitanja zaključci
11.1 Predlog rješenja o imenovanju Vijeća za nacionalnu bezbjednost dokument
11.2 Predlog rješenja o određivanju v.d pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument
11.3 Predlog rješenja o određivanju v.d pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore  dokument     
11.4  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu unutrašnjih poslova  dokument     
11.5  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva  dokument     
11.6  Predlog rješenja o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu ekonomskog razvoja  dokument     
12.  Pitanja i predlozi       
12.1  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga  dokument  zaključci   
12.2  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane  dokument  zaključci   
12.3  Informacija o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID 19  dokument  zaključci   
12.4  Informacija o potrebi donošenja rješenja o privremenom finansiranju potrošačkih jedinica od 1. januara 2021. godine do donošenja Zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu  dokument  zaključci