Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

5. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 29.12.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Nacrt zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument zaključci
2. Predlog uredbe o bližem postupku očitavanja fiskalne memorije poreske registar kase dokument zaključci
3. Predlog odluke o Godišnjem planu zvanične statistike za 2021. godinu dokument zaključci
4. Predlog odluke o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore dokument zaključci
5. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta auto-puta Bar-Boljare dokument zaključci
6. Informacija o zahtjevu Eni Montenegro BV, Holandija i Novatek Montenegro BV, Holandija za produženje prvog perioda istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za blokove 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10 dokument zaključci
7. Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kameno more“, broj 01-956/1 od 30. aprila 2013. godine dokument zaključci
8. Informacija o ustupanju na trajno korišćenje opreme Direkciji za zaštitu tajnih podataka dokument zaključci
9. Informacija o preusmjerenju ostvarenih ušteda dokument zaključci
10. Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnje bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u oblasti korišćenja informacija o putnicima s Nacrtom memoranduma dokument zaključci
11. Informacija o promjeni sastava Nadzornog komiteta Integrisanog programa saradnje Crne Gore i Ujedinjenih nacija za period 2017-2021. godina i izradi novog Integrisanog programa saradnje za period 2022-2026. dokument zaključci
12. Završni izvještaj o realizaciji Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2016-2020. godine dokument zaključci
13. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomije na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu dokument zaključci
14. Kadrovska pitanja zaključci
zaključci
14.1 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za vode dokument
14.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za ribarstvo u ranijem Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument
14.3 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za poljoprivredu u ranijem Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument
14.4 Predlog rješenja o razrješenju direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore dokument
14.5 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore dokument
14.6 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Zavoda za metrologiju dokument
14.7 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Zavoda za metrologiju
dokument
14.8 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Obavještajno bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane dokument
14.9 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretarke Ministarstva ekonomije dokument
14.10 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za razvoj u Ministarstvu ekonomije dokument
14.11 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije dokument
14.12 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
dokument
14.13 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
14.14 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
14.15 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
14.16 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke dokument
14.17 Predlog rješenja o razrješenju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore za pravna pitanja dokument
14.18 Predlog rješenja o imenovanju zamjenika predsjednika, devet članova i sekretarke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte dokument
14.19 Predlog rješenja o razrješenju Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore i imenovanju predsjednika i četiri člana Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore
14.20 Predlog za imenovanje vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade dokument
14.21 Predlog za razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15. Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-5184, od 27. novembra 2020. godine dokument
zaključci
16. Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-5183, od 27. novembra 2020. godine dokument
zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
17. Predlog odluke o koeficijentima za zarade zaposlenih u JU „Centar za kulturu Berane“ dokument
zaključci
18. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Parku prirode „Dragišnica i Komarnica“ d.o.o. Šavnik dokument
zaključci
19. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Opštine Kotor dokument
zaključci
20. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU „Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom“ u Prijestonici Cetinje dokument
zaključci
21. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za zarade zaposlenih u Stručnoj službi Turističke organizacije Opštine Šavnik dokument
zaključci
22. Pitanja i predlozi
22.1 Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za korišćenje vode sa vodoizvorišta Krkori u cilju izgradnje male hidroelektrane “Krkori” na dijelu gradskog vodovoda “Krkori” dokument
zaključci
22.2 Informacija o predlozima za raskid ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Raštak, Ljeviška i Reževića rijeka dokument
zaključci
22.3 Informacija o predlozima za rješavanje statusa ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Đuričkoj rijeci sa pritokama, Komarači, Murinskoj, Bistrici i Bukovici dokument
zaključci
22.4 Predlog odluke o potrebi sazivanja vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD
dokument zaključci

NAPOMENA: Odlučivanje o tački 14.19 (Predlog rješenja o razrješenju Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore i imenovanju predsjednika i četiri člana Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore) je odgođeno za narednu sjednicu

Zbog tehničke redakcije materijal za tačku 14.21 (Predlog za razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.) objavljen je naknadno.