Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

7. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 21.01.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti dokument zaključci
2. Predlog odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine za medicinska sredstva i zaštitnu opremu koja se uvoze kao donacija, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19 dokument zaključci
3. Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave dokument zaključci
4. Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica dokument zaključci
5. Predlog odluke o dopuni Odluke o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije dokument zaključci
6. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija dokument zaključci
7. Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Lijeva obala Lima“, Opština Berane s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument zaključci
8. Informacija o osnovu učešća Ministarstva odbrane u akcionarskom društvu za građevinarstvo i usluge „Novi Prvoborac“ Herceg Novi dokument zaključci
9. Kadrovska pitanja zaključci
9.1 Predlog za imenovanje predsjednice Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskih prava ili obeštećenje dokument
9.2 Predlog za razrješenje i izbor člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Wireless Montenegro d.o.o” Podgorica dokument
9.3 Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva dokument
9.4 Predlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu odbrane dokument
9.5  Predlog za prestanak mandata sekretarke Ministarstva odbrane  dokument     
9.6  Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane  dokument     
9.7  Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane  dokument     
9.8  Predlog za određivanje v. d. generalne direktorice Direktorata za upravljanje ljudskim resursima, kadrovska i statusna pitanja u Ministarstvu odbrane  dokument     
9.9  Predlog za određivanje v. d. generalnog direktora Direktorata za logistiku u Ministarstvu odbrane  dokument     
9.10  Predlog za opoziv predhotnog i imenovanje novog predstavnika Vlade Crne Gore u Skupštini Nacionalne turističke organizacije Crne Gore  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10.  Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Varišta-Velja glava“, Opština Herceg Novi (bez rasprave)  dokument  zaključci   
11.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4880, od 29. oktobra 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
12.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4881, od 29. oktobra 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
13.  Pitanja i predlozi       
13.1  Predlog nacionalne strategije za imunizaciju protiv SARS – CoV-2 (COVID-19)  dokument  zaključci