Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

9. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 04.02.2021. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata dokument zaključci
2. Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu i uslovima dodjele koncesija za istraživanje vodotoka i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama dokument
zaključci
3. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Prijestonice Cetinje dokument zaključci  
4.  Predlog za ukidanje privremene mjere Privrednog suda Crne Gore (I.br.157/19)  dokument  zaključci  
5.  Informacija o potpisivanju Aranžmana o dijeljenju troškova sponzorskih nacija za NATO Centar izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu sa predmetnim aranžmanom
dokument  zaključci  
6.  Informacija o potpisivanju Pisane izjave Ministarstva odbrane Crne Gore o prihvatanju Tehničkog aranžmana između Ministarstva odbrane Republike Finske i Ministarstva odbrane Republike Estonije, Ministra odbrane Kraljevine Belgije, Ministarstva odbrane Republike Bugarske, Nacionalne agencije za sajber i bezbjednost informacija Češke Republike, Ministarstva odbrane Danske, Ministra odbrane Republike Francuske, Saveznog Ministarstva odbrane SR Njemačke, Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke, Ministarstva odbrane Mađarske, Ministarstva odbrane Republike Italije, Ministarstva odbrane Republike Letonije, Ministarstva nacionalne odbrane Republike Litvanije, Ministra odbrane Kraljevine Holandije, Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške, Ministra nacionalne odbrane Republike Poljske, Ministra nacionalne odbrane Republike Portugal, Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije, Ministarstva odbrane Slovačke Republike, Ministra odbrane Kraljevine Španije, Generalštaba oružanih snaga Republike Turske, Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, u vezi sa doprinosom Ministarstva odbrane Republike Finske NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu i Tehničkog aranžmana između Federalnog Ministarstva odbrane, civilne zaštite i sporta Švajcarske konfederacije i Ministarstva odbrane Republike Estonije, Ministra odbrane Kraljevine Belgije, Ministarstva odbrane Republike Bugarske, Nacionalne agencije za sajber i bezbjednost informacija Češke Republike, Ministarstva odbrane Danske, Ministra odbrane Republike Francuske, Saveznog Ministarstva odbrane SR Njemačke, Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke, Ministarstva odbrane Mađarske, Ministarstva odbrane Republike Italije, Ministarstva odbrane Republike Letonije, Ministarstva nacionalne odbrane Republike Litvanije, Ministra odbrane Kraljevine Holandije, Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške, Ministra nacionalne odbrane Republike Poljske, Ministra Nacionalne odbrane Republike Portugal, Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije, Ministarstva odbrane Slovačke Republike, Ministra odbrane Kraljevine Španije, Generalštaba oružanih snaga Republike Turske, Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa doprinosom Federalnog Ministarstva odbrane, civilne zaštite i sporta Švajcarske konfederacije NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu s Predlogom pisane izjave   dokument zaključci  
7.  Informacija o implementaciji Programske linije za podsticaj proizvodnih procesa u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu, Predlog odluke o dodjeli sredstava za podsticaj proizvodnih procesa i Nacrt ugovora o dodjeli sredstava za podsticaj proizvodnih procesa  dokument  zaključci  
8.  Informacija o potrebi preduzimanja mjera Vlade Crne Gore za buduće zakonito postupanje u vezi sa ADMAS projektom  dokument  zaključci  
9.  Informacija o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj s Predlogom četvrte izmjene Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane  dokument  zaključci  
10.  Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena lokaliteta „Jovanovići“ Opština Danilovgrad sa predlogom za davanje koncesije, Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji  dokument  zaključci  
11.  Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Čukače“ Prijestonica Cetinje sa predlogom za davanje koncesije, Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji  dokument  zaključci  
12.  Informacija o zaključenju Aneksa br. 1 Ugovora o adaptaciji zgrade ministarstava na Rimskom trgu u Podgorici (klaster III), koji se realizuje u okviru druge faze „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama“ s Predlogom aneksa br.1 Ugovora  dokument  zaključci  
13.  Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2020/2021. godinu  dokument  zaključci  
14.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova  dokument  zaključci  
15.  Predlog za davanje saglasnosti za produženje primjene Opšteg kolektivnog ugovora  dokument  zaključci  
16.  Usmena informacija o potrebi odavanja počasti povodom 100 godina od smrti kralja Nikole I Petrovića Njegoša    zaključci  
17.  Kadrovska pitanja    zaključci  
17.1  Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u ranijem Ministarstvu javne uprave
dokument   
17.2  Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći u ranijem Ministarstvu javne uprave
dokument   
17.3  Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za životnu sredinu u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
17.4 Predlog za razrješenje člana Skupštine "Kontrola letenja Srbije i Crne Gore" d.o.o.  dokument     
17.5 Predlog za imenovanje člana Skupštine "Kontrola letenja Srbije i Crne Gore" d.o.o.
dokument     
17.6 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Vašingtonu  dokument     
17.7 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kanadi, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Vašingtonu  dokument     
17.8  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Sjedinjenim Meksičkim Državama, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Vašingtonu
dokument     
17.9 Predlog za prestanak mandata direktora Uprave javnih radova  dokument     
17.10  Predlog za prestanak mandata direktorice Uprave za kadrove i Predlog za određivanje v.d. direktorice Uprave za kadrove
dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
18.  Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Ratko Mitrović, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Republici Hrvatskoj, 7. i 8. februara 2021. godine, Zagreb, Republika Hrvatska  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI  
19.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama (predlagači poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković)  dokument  zaključci   
20. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 54 stav 1 tačka 1 i člana 55 stav 1 tačka 4 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG“, br. 12/18 i 64/20), koju je podnijela NVO Centar za građanske slobode „CEGAS“, sa sjedištem u Podgorici  dokument  zaključci   
21.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Glavnog grada Podgorica  dokument  zaključci   
22.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica i Predlog za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u listovima nepokretnosti br. 36 i 39, KO Gradac, Opstina Pljevlja s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti i Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument  zaključci   
23.  Pitanja i predlozi       
23.1  Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  dokument
zaključci   
23.2 Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost  dokument  zaključci   
23.3  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica  dokument  zaključci   
23.4  Predlog uredbe o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja  dokument  zaključci   
23.5  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja  dokument  zaključci   
23.6  Predlog odluke o Savjetu za vladavinu prava  dokument  zaključci