Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

102. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 13.12.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o mladima s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama dokument zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara dokument zaključci
4. Predlog zakona o potvrđivanju UNIDROIT Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima
dokument
zaključci  
5. Predlog zakona o industrijskim emisijama s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci  
6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama
dokument
zaključci  
7. Predlog uredbe o načinu i kriterijumima za korišćenje sredstava za socijalno stanovanje
dokument
zaključci  
8. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona
dokument
zaključci  
9. Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP)
dokument
zaključci   
10. Predlog odluke o imenovanju Državne komisije za reviziju idejnog projekta za dionicu Mateševo - Andrijevica i idejnog projekta za dionicu Smokovac - Farmaci autoputa Bar - Boljare
dokument
zaključci  
11. Predlog odluke o dodjeli koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u "Kazinu hotela Maestral - Budva" s Predlogom ugovora o koncesiji za priređivanje posebnih igara na sreću u Kazinu hotela Maestral
dokument
zaključci  
12. Predlog strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2019 - 2023 s Predlogom akcionog plana 2019 - 2020 i Izvještajem sa javne rasprave  dokument
zaključci  
13. Predlog strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori (2019-2025) s Predlogom akcionog plana
dokument
zaključci  
14. Informacija o vojnoj integraciji Crne Gore u NATO
dokument
zaključci  
15. Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Direkcije javnih radova za 2018. godinu
dokument
zaključci  
16. Predlog plana pripreme zimske turističke sezone za 2018/2019. godinu
dokument
zaključci  
17. Informacija o kreditnom zaduženju privrednog društva Montecargo AD Podgorica
dokument
zaključci  
18. Informacija o dodatnom kreditnom zaduženju Opštine Bijelo Polje za Projekat "Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) - faza I" s Predlogom ugovora o prenosu kreditnih sredstava  dokument
zaključci  
19. Informacija o izmjenama Ugovora o grantu potpisanog između Evropske investicione banke i Crne Gore za projekat "Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Opštini Pljevlja" s Predlogom izmjena br. 2 Ugovora o grantu
dokument zaključci  
20. Informacija o ugovoru o finansiranju između Vlade Crne Gore i Univerziteta Crne Gore s Predlogom ugovora o finansiranju
dokument
zaključci  
21. Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2018/2019. godinu
dokument
zaključci  
22. Informacija o upravljanju politikom IT bezbjednosti u domenu standarda ISO 27002.  dokument
zaključci  
23. Informacija u vezi realizacije projekta izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo s Predlogom aneksa 1 Direktnog ugovora dokument
zaključci  
24. Informacija o uspostavljanju centralnog informacionog sistema za monitoring potrošnje energije i vode u javnom sektoru  dokument
zaključci  
25. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Republike Srbije i Crne Gore u okviru finansijske perspektive 2014-2020, za alokaciju 2017 s Predlogom finansijskog sporazuma  dokument
zaključci  
26. Informacija o sprovedenim aktivnostima tokom ljetnje požarne sezone 2018. godine  dokument
zaključci  
27. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji i uzajamnoj pomoći u oblasti vanrednih situacija s Predlogom sporazuma  dokument
zaključci  
28. Informacija o davanju u zakup prostora u objektima Ministarstva odbrane  dokument zaključci  
29. Predlog za davanje saglasnosti na odredbe Predloga statuta Opštine Gusinje kojim se utvrđuje oblik i sadržina simbola i praznik Opštine Gusinje
dokument
zaključci  
30. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore  dokument
zaključci  
31. Kadrovska pitanja    zaključci  
31.1 Predlog rješenja o razrješenju tri članice Upravnog odbora Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu
dokument
   
31.2 Predlog rješenja o razrješenju Savjeta Javne ustanove Crnogorska kinoteka
dokument
   
31.3 Predlog rješenja o razrješenju Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore
dokument
   
31.4 Predlog rješenja o imenovanju tri članice Upravnog odbora Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu
dokument
   
31.5 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Crnogorska kinoteka
dokument
   
31.6 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore
dokument
   
31.7 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje
dokument
   
31.8 Predlog rješenja o imenovanju članice Upravnog odbora Ispitnog centra
dokument
   
31.9 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
   
31.10 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovnskog prava ili obeštećenje
dokument
   
31.11 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na V vanrednoj Skupštini akcionara "Novi prvoborac" AD Herceg Novi
dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
32. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja  dokument
zaključci  
33. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bjelorusije o uzajamnim putovanjima državljana
dokument
zaključci  
34. Predlog odluke o uplati neraspoređene dobiti Pošte Crne Gore AD Podgorica
dokument
zaključci  
35. Predlog aneksa Ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u gazdinskoj jedinici "Jelovica Gradišnica", područna jedinica Andrijevica
dokument
zaključci  
36. Informacija o održanoj NATO EADRCC međunarodnoj terenskoj vježbi upravljanja posljedicama vanrednih situacija "Srbija 2018"
dokument
zaključci  
37. Predlog za stavljanje van snage tačke 4 Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3986, sa sjednice od 28. decembra 2017. godine
dokument
zaključci  
38. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na 1. sastanku Mješovite komisije za saobraćaj između resornih ministarstava Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske 20. i 21. decembra 2018. godine, u Ankari i Istanbulu, Republika Turska  dokument
zaključci  
39. Predlog za preusmjerenje sredstava u cilju realizacije Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki roba i usluga  dokument
zaključci  
40. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo unutrašnjih poslova na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova
dokument
zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
41. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 2 stav 1 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", broj 31/17), koju je podnijela Snežana Macanović, iz Pljevalja
dokument
zaključci  
42. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"
dokument
zaključci  
43. Predlog finansijskog plana Agencije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu  dokument
zaključci  
44. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za plaćanje naknada Radnom timu za praćenje i implementaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18 i 42/18) i članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13)
dokument
zaključci  
45. Pitanja i predlozi       
45.1 Informacija o izvođenju pripremnih radova za rekonstrukciju magistralnog puta M-7 (M-6) Ilino Brdo – Nikšić, dionica Vilusi – Trubjela
dokument
zaključci