Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

103. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 20.12.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Jesenja analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2018 dokument
zaključci
2. Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti dokument
zaključci
3. Predlog zakona i izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti dokument
zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu dokument
zaključci

5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku dokument
zaključci

6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju dokument
zaključci

7. Predlog zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci

8. Predlog zakona o kozmetičkim proizvodima s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci

9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije dokument
zaključci
10. Predlog uredbe o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije dokument
zaključci
11. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije dokument
zaključci
12. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu dokument
zaključci
13. Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu dokument
zaključci
14. Predlog odluke o izradi Prostornog plana Crne Gore dokument
zaključci
15. Predlog odluke o izradi Prostorno - urbanističkog plana opštine Kotor i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Prostorno - urbanističkog plana opštine Kotor i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno - urbanističkog plana dokument zaključci
16. Predlog odluke o otvaranju Ambasade Crne Gore u Kraljevini Holandiji dokument zaključci
17. Predlog odluke o otvaranju Ambasade Crne Gore u Kraljevini Danskoj dokument zaključci
18. Predlog odluke o otvaranju Kancelarije Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj sa sjedištem u Bakuu, Republika Azerbejdžan dokument zaključci
19. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Interresorne komisije za NATO dokument zaključci
20. Predlog dugoročnog plana razvoja odbrane 2019 – 2028 dokument zaključci
21. Predlog nacionalnog plana zaštite i spašavanja od požara dokument zaključci
22. Predlog nacionalnog plana zaštite i spašavanja od zemljotresa dokument zaključci
23. Predlog srategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025. godine s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije dokument zaključci
24. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede, jul – decembar 2018. godine dokument zaključci
25. Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija za korišćenje voda i šuma za period jul - decembar 2018. godine dokument zaključci
26. Informacija o realizaciji Projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže dokument zaključci
27. Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. oktobar - 31. decembar 2018. godine dokument zaključci
28. Informacija o realizaciji konkursa za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije u 2018. godini s Predlogom forme ugovora  dokument zaključci
 
29. Predlog programa zaštite od radona s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Programa za period 2019-2023. godina i Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi  dokument zaključci
 
30. Treći izvještaj ekspertskog tima o realizaciji nacionalnog projekta MNE9004 "Mapiranje radona u Crnoj Gori i unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona" i Prvi i Drugi izvještaj ekspertskog tima o realizaciji nacionalnog projekta MNE9005 "Procjena i smanjenje radona u crnogorskim školama i vrtićima" s Predlogom ugovora o realizaciji projekta MNE9005 "Procjena i smanjenje radona u crnogorskim školama i vrtićima"  dokument zaključci
 
31. Informacija o stanju poslovnih prostora u poslovnom objektu u Bijelom Polju, evidentiranom u list nepokretnosti broj 3267, KO Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje, na katastarskoj parceli broj 1147/6 s predlogom preraspodjele  dokument zaključci
 
32. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta Crne Gore  dokument zaključci
 
33. Informacija o izradi Strategije pametne specijalizacije sa Smjernicama Strategije pametne specijalizacije Crne Gore (2018-2024)  dokument zaključci
 
34. Informacija o realizaciji programa školskih sportskih takmičenja u osnovnim školama za 2018/2019. godinu  dokument zaključci
 
35. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018-2019.godina, za 2018. godinu  dokument zaključci
 
36. Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade za rad Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa za period 2016-2020. godine i Radne grupe za praćenje implementacije Akcionog plana za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine  dokument zaključci
 
37. Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije za izradu Građanskog zakonika  dokument zaključci
 
38.  Kadrovska pitanja    zaključci
 
38.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za koncesije Crne Gore  dokument    
38.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVII vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica  dokument    
38.3  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Makedoniji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Skoplju  dokument    
38.4 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Argentini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Buenos Ajresu  dokument    
38.5 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore
dokument    
38.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore  dokument    
38.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument    
38.8 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore  dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
39. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa – privođenja namjeni  dokument zaključci
 
40. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Rožaje radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje groblja  dokument zaključci
 
41. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti  dokument zaključci
 
42. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima  dokument zaključci
 
43. Plan preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože, bolesti plavog jezika i drugih potencijalnih opasnih zaraznih bolesti u 2019. godini  dokument zaključci
 
44. Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti sprovođenja plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2018. godini  dokument zaključci
 
45. Informacija o Predlogu paketa informaciono-komunikacionih usluga NATO vojnom predstavniku Crne Gore (NMR) u Savezničkoj komandi za operacije (ACO) za 2018. godinu  dokument zaključci
 
46. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07- 4959, od 25. oktobra 2018. godine  dokument zaključci
 
47. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstva odbrane Crne Gore o uslugama uzajamne katalogizacije s Predlogom memoranduma  dokument zaključci
 
48. Informacija o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore  dokument zaključci
 
49. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Radovana i Dragutina Đurića iz Bara  dokument zaključci
 
50. Izvještaj o realizaciji Nacionalne stambene strategije za period 2011-2020. godine, Akcionog plana za period 2015-2020. godine i Programa socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020. godine, za izvještajni period 2017/18. godine  dokument zaključci
 
51. Informacija o realizaciji Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – projekat 1000+ (treća faza)  dokument zaključci
 
52. Izvještaj sa održavanja I sjednice crnogorsko – slovačke Mješovite komisije za implementaciju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji  dokument zaključci
 
53. Predlog platforme za zvaničnu posjetu dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, Ljubljani, Republika Slovenija, 19. decembra 2018. godine  dokument zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
54. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 stav 2 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima ("Službeni list CG", broj 73/17), koju je podnio Emir Delijić, iz Podgorice
dokument zaključci
 
55. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o radu (predlagači poslanici mr Raško Konjević, Ranko Krivokapić i dr Draginja Vuksanović)  dokument zaključci
 
56. Predlog mišljenja povodom Predloga Upravnog suda Crne Gore kojim je pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 42 stav 1 tačka 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i "Službeni list CG", br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 40/11, 66/12, 36/13, 38/13, 6/14, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16 i 55/16)  dokument zaključci   
57. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza Radio-difuznog centra d.o.o. Podgorica za 2018. godinu  dokument zaključci
 
58. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO "Parking servis" Berane  dokument zaključci
 
59.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti br 396, KO Fundina, Glavni grad Podgorica  dokument zaključci
 
60. Predlog za davanje saglasnosti za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 1078, KO Glavica, Opština Danilovgrad  dokument zaključci
 
61. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup stomatološke ordinacije u ZU Dom zdravlja Nikšić  dokument zaključci
 
62. Pitanja i predlozi        
62.1 Informacija o obezbjeđenju uslova za izmirenje neizmirenih obaveza prema dobavljaču "Jugopetrolu" a.d. Podgorica  dokument zaključci
 
62.2 Informacija o realizaciji projekta "Održivi i inovativni lanac vrijednosti Agro hrane i ribarstva za prekogranično tržište malih i srednjih preduzeća - Sustainable and innovative Agro food and fisheries value chain for SME’s cross border market – Food4health", Univerziteta Crne Gore – Instituta za biologiju mora u Kotoru  dokument zaključci
 
62.3 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija  dokument zaključci
 
62.4 Zahtjev za prethodno mišljenje Vlade Crne Gore o izboru kandidata za obavljanje funkcije zamjenika izvršnog direktora Regulatorne agencije za energetiku  dokument zaključci
 
62.5 Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-5921, od 13. decembra 2018. godine  dokument zaključci
 
62.6 Predlog za dopunu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-4934, od 25. oktobra 2018. godine  dokument zaključci
 
62.7 Informacija o uplati finansijskih sredstava Stambenoj zadruzi "Odbrana"  dokument zaključci
 
62.8 Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dalekovoda u KO Bioče na teritoriji Opštine Podgorica za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo  dokument zaključci
 
62.9 Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Bioče i KO Pelev Brijeg na teritoriji Opštine Podgorica, za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo  dokument zaključci