Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

107. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 31.01.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog programa rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu dokument
zaključci
2. Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018-2020, za 2018. godinu dokument
zaključci
3. Predlog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020. dokument
zaključci
4. Dvadeseti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period oktobar - decembar 2018. dokument
zaključci

5. Osmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje - Pravosuđe i temeljna prava za period jul - decembar 2018. s Petim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika dokument
zaključci

6. Osmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje - Pravda, sloboda i bezbjednost za period jul - decembar 2018. dokument
zaključci

7. Predlog uredbe o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave dokument
zaključci

8. Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu dokument
zaključci

9.  Predlog odluke o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta dokument
zaključci   
10.  Cjenovnik početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra (broj 0203-17/3-1 od 08.01.2019. godine) i Odluka o usvajanju Cjenovnika početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra  dokument
zaključci   
11. Predlog prelaznog akcionog plana za 2019. godinu za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. godina s Izvještajem o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. godina  dokument zaključci   
12. Informacija o Predlogu aneksa Ugovora o izvođenju radova na objektima iz klastera I i Predlogu aneksa Ugovora o reviziji tehničke dokumentacije, koji se realizuju u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" s predlozima aneksa  dokument zaključci   
13. Informacija o subvencioniranju ranjivih kupaca električne energije sa Uputstvom o postupku i načinu sprovođenja programa  dokument zaključci   
14. Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2018. godini  dokument
zaključci   
15. Kadrovska pitanja    zaključci   
15.1 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije  dokument    
15.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije  dokument    
15.3 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. direktorice Agencije za duvan  dokument    
16. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Federacije Svetog Kristofera i Nevisa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša
dokument zaključci   
17. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko - građevinskog kamena na ležištu "Krš" - Kaluđerski laz, Opština Rožaje  dokument zaključci   
18. Informacija o pripremi javnih oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta: "Stupne", Opština Kotor, "Krivošije", Opština Kotor i "Ledenice", Opština Kotor s predlozima koncesionih akata dokument zaključci   
19. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Mihaila Vučinića iz Podgorice, dostavljena preko ovlašćenog punomoćnika advokata Jelene Broćić-Nikić iz Podgorice  dokument zaključci   
20. Izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa Akcionim planom 2017-2021, za 2018. godinu  dokument zaključci   
21. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU "Grad teatar" Budva  dokument zaključci   
22. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore  dokument zaključci   
23. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Podgorici  dokument zaključci   
24. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Cetinju  dokument zaključci   
25. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Pljevljima  dokument zaključci   
26. Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd za 2019. godinu  dokument zaključci   
27. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Hajro Šahmanović" i JU SMŠ "Bećo Bašić" iz Plava za davanje na korišćenje Opštini Plav zemljišta upisanih u listu nepokretnosti broj 391 KO Plav i 1258 KO Plav, Opština Plav u svojini Crne Gore  dokument zaključci   
28. Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknada za regionalne komisije za povraćaj i obeštećenje u Podgorici, Baru i Bijelom Polju i Komisiju za ujednačavanje postupka u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18)  dokument zaključci   
29. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za isplatu naknada članovima Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore, u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18)  dokument zaključci   
30. Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Republici Hrvatskoj, 5. februara 2019. godine  dokument zaključci   
31. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na ministarskom sastanku Globalne koalicije za pobjedu nad ISIS-om, Vašington, SAD, 6. februara 2019. godine  dokument zaključci   
32. Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, minsitra kulture, na 22. Euroazijskom ekonomskom samitu, u Istanbulu, 6. i 7. februara 2019. godine  dokument zaključci   
33. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na XXII Euroazijskom ekonomskom samitu "Marmara Foundation", 6. i 7. februara 2019. godine, u Istanbulu, Turska  dokument zaključci   
34. Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, u okviru delegacije predvođene predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, od 15. do 17. februara 2019. godine, Minhen, SR Njemačka  dokument zaključci   
35. Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na 14. međunarodnoj izložbi odbrane (IDEX), od 17. do 21. februara 2019. godine, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati  dokument zaključci   
36. Pitanja i predlozi        
36.1 Informacija o aktiviranju Državne garancije izdate u korist Evropske investicione banke (EIB), a za potrebe kreditnog aranžmana između EIB-a i Invest banke Montenegro AD Podgorica  dokument zaključci   
36.2 Informacija o dopuni Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije za Nacionalni program IPA 2011 s Predlogom dopune sporazuma  dokument zaključci