Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

108. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 07.02.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog programa podsticanja projekata u vodoprivredi za 2019. godinu dokument zaključci
2. Predlog programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2019. godinu dokument zaključci
3. Predlog odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa dokument zaključci
4.  Predlog odluke o planu privatizacije za 2019. godinu  dokument  zaključci   
5.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost  dokument  zaključci   
6.  Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Durbanu – Južnoafrička Republika dokument  zaključci   
7.  Predlog finansijskog plana Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2019. godinu  dokument  zaključci   
8.  Program rada i Finansijski plan Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za 2019. godinu dokument  zaključci   
9.  Izvještaj o realizaciji investicionih projekata po osnovu Uredbe o podsticanju direktnih investicija za 2018. godinu dokument  zaključci   
10.  Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja turističkog kompleksa investitora DOO "Bigova Bay" iz Kotora od značaja za razvoj Države Crne Gore dokument  zaključci   
11.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva nauke  dokument  zaključci   
12.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete  dokument  zaključci   
13.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom dokument  zaključci   
14.  Kadrovska pitanja    zaključci   
14.1  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
14.2  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
14.3  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija dokument     
14.4  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za imovinu  dokument     
14.5  Predlog rješenja o imenovanju savjetnice glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji  dokument     
14.6  Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. direktora Uprave za javne nabavke  dokument     
14.7  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za javne nabavke  dokument     
14.8  Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma  dokument     
14.9  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma  dokument     
14.10  Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. pomoćnice direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma  dokument     
14.11  Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Durbanu – Južnoafrička Republika  dokument     
15.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o pružanju vazduhoplovnih usluga između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan  dokument  zaključci   
16.  Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Komunalne inspekcije Glavnog grada Podgorica i Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje  dokument  zaključci   
17.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova  dokument  zaključci   
18.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139 stav 1 tačka 1 Zakona o radu ("Službeni list CG", br. 49/08, 26/09, 59/11, 66/12, 31/14, 53/14 i 4/18), koju su podnijeli Ivan Burić i Gano Đokić, iz Podgorice  dokument  zaključci   
19.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 383, upisane u list nepokretnosti broj 386 i djelovima katastarskih parcela broj 402/1, 482/2 i 518 upisanih u list nepokretnosti broj 605, KO Njegovuđa, Opština Žabljak s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti  dokument  zaključci   
20.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti odnosno kat. parcele br. 1603/15, ukupne površine 845 m², upisane u list nepokretnosti br. 2306 KO Žabljak I, Opština Žabljak, u svojini Crne Gore - subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi legalizacije bespravno izgrađenih objekata na državnom zemljištu s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument  zaključci   
21.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 58, KO Bliškovo, Opština Bijelo Polje s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini  dokument  zaključci  
22.  Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 12 Zakona o državnim nagradama ("Službeni list RCG", broj 38/07 i "Službeni list CG", broj 75/10)  dokument  zaključci   
23.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17) i članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13)  dokument  zaključci   
24.  Predlog platforme za sastanak Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, sa Dimitrisom Avramopulosom, evropskim komesarom za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo, Brisel, 5. februara 2019. godine  dokument  zaključci   
25.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, Briselu, Kraljevina Belgija, 8. februara 2019. godine  dokument  zaključci   
26.  Predlog platforme za posjetu dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, Mađarskoj, Budimpešta, 11. februara 2019. godine  dokument  zaključci   
27.  Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na 3. globalnom dijalogu za sreću i Svjetskom samitu vlada, Dubai, od 10. do 12. februara 2019. godine  dokument  zaključci   
28.  Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, sjedištu UNESCO - Pariz, Republika Francuska, 13. februara 2019. godine  dokument  zaključci   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
29.  Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2018. godinu sa Izvještajem o realizaciji Plana privatizacije za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na "Luštica development" AD Tivat - projekat Luštica bay za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo "Lastavica" sa tvrđavom "Mamula" za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica - Opština Herceg Novi za period 16.12.2017 - 20.12.2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Inicijativa investitora Novog duvanskog kombinata AD Podgorica, vezana za rješavanje statusa nenovčanog uloga Vlade Crne Gore u AD Novi duvanski kombinat AD – Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Zahtjev HG "Budvanska rivijera" AD – Budva br. 04/1-7400 od 26.12.2018. godine za davanje saglasnosti na Odluku odbora direktora o izboru modela i pokretanju postupka restrukturiranja broj: 02-7220/5 od 20.12.2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje druge bankarske garancije Global Ports Holding-u (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Zdravka Tatara iz Cetinja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Stanke Leković iz Podgorice, Danice Seneš iz Podgorice, Slađane Tiodorović iz Beograda i Nine Vuković iz Beograda (bez rasprave)  dokument  zaključci   
38.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju putničkog motornog vozila (bez rasprave)  dokument  zaključci   
39.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vuk Karadžić" iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 358 KO Zaostro i 304 KO Berane, Opština Berane u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
40.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Niko Maraš" iz Glavnog grada - Podgorica za davanje na privremeno upravljanje i korišćenje Domu zdravlja Podgorica katastarske parcele broj 1982, površine 1030 m² (bez rasprave)  dokument  zaključci   
41.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vladika Danilo" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 116 KO Cijevna, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
42.  Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija "Slobodan Škerović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 589 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
43.  Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 184 KO Škaljari I, Opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
44.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Njegoš" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 20 KO Kotor I, Opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
45.  Pitanja i predlozi       
45.1  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Doljani i KO Podgorica II na teritoriji Glavnog grada Podgorica radi napajanja električnom energijom autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo  dokument  zaključci