Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

111. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28.02.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5" dokument
zaključci
2. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije dokument zaključci
3. Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju dokument zaključci
4. Predlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom dokument zaključci
5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju dokument zaključci
6. Predlog strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine s Predlogom akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2019. godinu dokument zaključci
7. Predlog akcionog plana za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2019. godinu s Izvještajem o implementaciji Šengenskog akcionog plana za 2018. godinu dokument zaključci
8. Predlog programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2019. godinu dokument zaključci
9. Predlog programa rada i plan donošenja crnogorskih standarda za 2019. godinu s Predlogom ugovora o izvođenju dokument zaključci
10. Informacija o Ugovoru o garanciji između Evropskog Investicionog Fonda kao garanta i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD kao korisnika s Predlogom ugovora dokument zaključci
11. Informacija o nemogućnosti realizacije zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-6213, sa sjednice od 27. decembra 2018. godine i predlog za stavljanje istih van snage dokument zaključci
12. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-364, od 8. februara 2018. godine dokument zaključci
13. Predlog za davanje saglasnosti za finansijsku podršku projektima adaptacije školskih fiskulturnih sala i otvorenih sportskih terena dokument zaključci
14.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta - rekonstrukcija puta Dinoša-Cijevna Zatrijebačka  dokument  zaključci   
15.  Izvještaj sa 34. sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem  dokument  zaključci   
16.  Informacija o potrebi potpisivanja Konvencije o krivičnim djelima koja se odnose na kulturna dobra  dokument  zaključci   
17.  Kadrovska pitanja    zaključci   
17.1  Predlog rješenja o izboru članice Odbora direktora Galenika Crna Gora d.o.o. Podgorica  dokument     
17.2  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Novi duvanski kombinat" AD Podgorica  dokument     
17.3  Predlog rješenja o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore  dokument     
17.4  Predlog rješenja o razrješenju Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore  dokument     
17.5  Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
18.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Kraljevine Španije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka (bez rasprave)  dokument  zaključci   
19.  Informacija o zaključivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka potpisanog u Briselu 18. septembra 2007. godine s Predlogom protokola (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane u 2018. godini sa Izvještajem o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka u 2018. godini (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i organa u sastavu u 2018. godini (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Predlog kolektivnog ugovora Radio-difuznog centra d.o.o. Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na sajmu turizma ITB Berlin, Berlin, Savezna Republika Njemačka, od 6. do 10. marta 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo nauke na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
25.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO "Regionalni biznis centar" - Berane (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Bijelom Polju (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Bijelom Polju (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Predlog za davanje saglasnosti JPU "Boško Buha" iz Rožaja za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 324 KO Rožaje, Opština Rožaje u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci  
30.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Ivan Vušović" iz Nikšića za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 103 KO Rastovac, Opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Dušan Obradović" iz Žabljaka za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 189 KO Žabljak I, opština Žabljak u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za isplatu naknada članovima Međuresorskog tima za praćenje Plana optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020 i Komisije za planiranje, praćenje realizacije i izvještavanje o potrošnji sredstava iz programa Direktne budžetske podrške za reformu javne uprave u Crnoj Gori, u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18)(bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Pitanja i predlozi       
33.1  Informacija o povjeravanju poslova kompaniji Monte-put d.o.o. Podgorica  dokument  zaključci   
33.2  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti kulture između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke  dokument  zaključci