Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

112. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 07.03.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Informacija o aktiviranju državne garancije izdate u korist Evropske investicione banke (EIB), a za potrebe kreditnog aranžmana između EIB-a i Atlas banke AD Podgorica dokument zaključci

2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka dokument
zaključci
4. Predlog strategije odbrane Crne Gore dokument
zaključci

5. Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018. godinu dokument
zaključci

6. II prilog izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period 20. oktobar 2018 - 1. mart 2019. dokument
zaključci

7. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje seoske crkve i kapele dokument
zaključci

8. Predlog mišljenja na Predlog zakona o porezu na nepokretnosti (predlagači poslanici: Jovanka Laličić, Mihailo Anđušić, Boris Mugoša, Marta Šćepanović i Momčilo Martinović) dokument
zaključci

9. Informacija o realizovanim radovima na desnom rukavcu rijeke Bojane u cilju održavanja protočnosti i obezbjeđenja uslova za izvođenje radova u 2019. godini dokument
zaključci
10. Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2018. godini dokument
zaključci
11. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2016-2020, za 2018. godinu
dokument
zaključci
12. Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unaprjeđenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom
dokument
zaključci
13. Treći polugodišnji izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unaprjeđenje objekata za proizvode životinjskog porijekla i objekata za nus proizvode životinjskog porijekla dokument
zaključci
14. Predlog plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2019. godinu dokument
zaključci
15. Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija - korišćenje luka i marina dokument zaključci
16. Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore o pokretanju postupka davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini, radi postavljanja objekata privremenog karaktera na području nacionalnih parkova
dokument zaključci
17. Informacija o zaključivanju Programa dostojanstvenog rada 2019-2021. godine i potpisivanju Memoranduma o razumijevanju o Programu dostojanstvenog rada za 2019 - 2021. godinu s Predlogom memoranduma
dokument zaključci
18. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Budvi
dokument zaključci
19. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda za obeštećenje dokument zaključci
20. Izvještaj o radu Ministarstva ekonomije za 2018. godinu
dokument zaključci
21. Izvještaj o radu Ministarstva nauke za 2018. godinu
dokument zaključci
22. Kadrovska pitanja zaključci
22.1 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
22.2 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
22.3 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija dokument
22.4 Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Fond za zaštitu životne sredine"
dokument
22.5 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora HTP "Miločer" d.o.o. Budva dokument
22.6  Predlog rješenja o prestanku mandata direktorice Zavoda za intelektualnu svojinu  dokument     
22.7  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Zavoda za intelektuanu svojinu  dokument     
22.8  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora "Monte put" d.o.o. Podgorica  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
23.  Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za razvoj i podršku darovitim učenicima (2015-2019), za 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. i 2018. godinu (bez rasprave) dokument  zaključci
 
24.  Informacija o zaključivanju Sporazuma o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir s Predlogom sporazuma o saradnji (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
25.  Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Slovenije i Ministarstva odbrane Crne Gore u vezi sa obukom u Školi za operacije vazduh-zemlja Slovenačkih oružanih snaga (SVN AGOS) (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
26.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine posebnih djelova nepokretnosti u svojini privrednog društva "SBCC" iz Cetinja (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
27.  Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku i saveznoj državi Mejn, Sjedinjene Američke Države, od 23. do 30. marta 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
28.  Predlog platforme za učešće delegacije koju predvodi Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, na 63. zasijedanju Komisije za status žena Ujedinjenih nacija u Njujorku, od 11. do 14. marta 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
29.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Nacionalna turistička organizacija Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
30.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo kulture na potrošačku jedinicu Državni arhiv Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
31.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Zarija Vujošević" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 611 KO Mataguži, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
32.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
33.  Pitanja i predlozi       
33.1  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini
dokument
zaključci