Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

114. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 21.03.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji dokument zaključci
2. Predlog uredbe o vrstama i načinu upotrebe carinskih obilježja dokument zaključci
3. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju javnih ustanova centara za socijalni rad dokument zaključci
4. Predlog odluke o otvaranju Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Turskoj, sa sjedištem u Istanbulu dokument zaključci
5. Predlog strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023 s Predlogom akcionog plana za 2019. godinu dokument zaključci
6. Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2018. godine dokument zaključci
7. Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2019. godinu dokument zaključci
8. Izvještaj o realizaciji Plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu i Predlog plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2019. godinu dokument zaključci
9. Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2018. godini dokument zaključci
10. Informacija o pristupanju Crne Gore Evropskom Centru izvrsnosti za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama, Helsinki, Kraljevina Finska dokument zaključci
11. Informacija o prodaji udjela Unije poslodavaca Crne Gore u privrednom društvu "Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju" DOO Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji udjela i istupanju člana društva iz privrednog društva "Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju" DOO Podgorica i Predlogom statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta "Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju" DOO Podgorica
dokument zaključci
12. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Pis korps (Peace Corps) programom u Crnoj Gori s Nacrtom sporazuma dokument zaključci
13. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o obavljanju plaćene djelatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava s Nacrtom sporazuma dokument zaključci
14. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva s Nacrtom sporazuma dokument zaključci
15. Predlog osnove za vođenje pregovora o izmjenama Ugovora o formiranju Energetske zajednice dokument zaključci
16. Informacija o pripremi i realizaciji Konkursa za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore dokument zaključci
17. Predlog akcionog plana za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike u Crnoj Gori za period 2019 - 2020. godine dokument zaključci
18. Predlog akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period 2019 - 2020. godine dokument zaključci
19. Predlog akcionog plana za 2019-2020. godinu za sprovođenje Strategije Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga 2013-2020. godine dokument zaključci
20. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021. godina u 2018. godini dokument zaključci
21. Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2018. godini dokument zaključci
22. Izvještaj o aktivnostima za sprovođenje omladinske politike za 2018. dokument zaključci
23. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori (2016-2020) za 2018. godinu dokument zaključci
24. Informacija o potrebi potpisivanja Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji dokument zaključci
25. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave javnih radova dokument zaključci
26. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje Crne Gore dokument zaključci
27. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju dokument zaključci
28. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Bijelom Polju dokument zaključci
29. Izvještaj Ministarstva sporta i mladih o radu i stanju u upravnim oblastima u 2018. godini dokument zaključci
30. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva kulture u 2018. godini dokument zaključci
31. Izvještaj Ministarstva javne uprave o radu i stanju u upravnim oblastima u 2018. godini s Izvještajem o radu Uprave za kadrove u 2018. godini dokument zaključci
32. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva finansija, organa u sastavu i organa nad kojima Ministarstvo vrši nadzor u 2018. godini dokument zaključci
33. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva održivog razvoja i turizma, organa u sastavu i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u 2018. godini dokument zaključci
34. Izvještaj Ministarstva rada i socijalnog staranja o radu i stanju u upravnim oblastima sa izvještajima organa nad kojima Ministarstvo vrši nadzor u 2018. godini dokument zaključci
35. Kadrovska pitanja zaključci
35.1 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova dokument
35.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova dokument
35.3 Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Francuskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Parizu dokument
35.4 Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Knjaževini Monako, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Parizu dokument
35.5 Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Knjaževini Andori, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Parizu dokument
35.6 Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore – Stalne predstavnice Crne Gore pri Organizaciji Ujedinjenih nacija za prosvjetu, nauku i kulturu – UNESKO, sa sjedištem u Parizu dokument
35.7 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Zavoda za školstvo dokument
35.8 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
36. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Ruske Federacije (bez rasprave) dokument zaključci
37. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan (bez rasprave) dokument zaključci
38. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije (bez rasprave) dokument zaključci
39. Informacija o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Narodnog saveza za brigu o njemačkim ratnim grobovima, o načinu regulisanja obaveza u vezi groblja Njemaca stradalih u ratovima na teritoriji Crne Gore koje se nalazi na Vojnom aerodromu "Knjaz Danilo" (bivši aerodrom "Golubovci") u Podgorici s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
40. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore do 2020. godine, za 2018. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
41. Izvještaj o radu Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva u 2018. godini (bez rasprave) dokument zaključci
42. Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa sigurnosti vazdušnog saobraćaja za 2018. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
43. Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju za 2018. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
44. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1056, od 29. marta 2018. godine, sa sjednice od 22. marta 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
45. Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Savjetu Evrope, 26. i 27. marta 2019. godine (bez rasprave) dokument zaključci
46. Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva zdravlja na 6. sastanku malih zemalja na visokom nivou "Jednakost i održivi razvoj", San Marino, od 31. marta do 2. aprila 2019. godine (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
47. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 7 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 37/17), koju je podnijela NVO "Institut za vladavinu prava" koju zastupa izvršni direktor Danilo Aković, iz Podgorice (bez rasprave) dokument zaključci
48. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 167 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", broj 2/18), koju je podnio Centar za građansko obrazovanje, iz Podgorice (bez rasprave) dokument zaključci
49. Predlog programa rada i finansijskog plana DOO "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica, za 2019. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
50. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vladimir Nazor" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 620 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
51. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Radomir Mitrović" iz Berana za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 310 KO Berane, Opština Berane u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
52. Pitanja i predlozi
52.1 Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane dokument zaključci
52.2 Predlog za izbor članova Odbora direktora "Održavanje željezničkih voznih sredstava" AD Podgorica dokument zaključci
52.3 Predlog za izbor članova Odbora direktora "Željeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica dokument zaključci
52.4 Predlog za izbor članova Odbora direktora "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica dokument zaključci
52.5 Predlog za izbor članova Odbora direktora "Montecargo" AD Podgorica dokument zaključci