Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

115. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28.03.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o načinu upisa brodova, plutajućih objekata i instalacija za proizvodnju ugljovodonika u upisnike i stvarnim pravima na brodovima i instalacijama za proizvodnju ugljovodonika s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine dokument
zaključci
3. Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, za period 1. septembar – 31. decembar 2018. godine dokument
zaključci
4. Analiza efekata kratkoročnih mjera Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, u 2018. godini dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" u Podgorici i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" u Podgorici dokument
zaključci

6. Predlog nacionalne strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022. godina s Predlogom akcionog plana za period 2019-2022. godine i Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci

7. Predlog akcionog plana za realizaciju završnog mjerila za Pregovaračko poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika dokument
zaključci

8. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova sa organom u sastavu u 2018. godini dokument
zaključci

9. Predlog akcionog plana za sprovođenje Programa "Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija" 2017 - 2020, za 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2018. godinu dokument
zaključci
10. Informacija u vezi sa Zahtjevom kompanije "Karisma Hotels Adriatic Montenegro" za davanje saglasnosti za uspostavljanje hipoteke prvog reda nad objektima u izgradnji, i to za objekat depadans hotela "Holiday Villages Montenegro" i objekat "BOH" dokument
zaključci
11. Predlog plana pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu dokument
zaključci
12. Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore dokument
zaključci
13. Predlog za pokretanje postupka za raskid Ugovora o davanju prava na korišćenje, uzgoj i zaštitu šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica (koncesija), broj 482 od 17.04.2007. godine, zaljučen između Uprave za šume i DOO "Vektra Jakić" Pljevlja dokument
zaključci
14. Informacija o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Andrijevica, u iznosu od 550.000,00 eura, kod Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD za realizaciju projekta mini hidroelektrane "Krkori" na dijelu izvorišta "Krkori" dokument
zaključci
15. Analiza stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unapređenje dokument zaključci
16. Informacija o dopuni Liste rezervisanih domena sa internacionalizovanim imenima domena dokument zaključci
17. Predlog sporazuma o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana dokument zaključci
18. Predlog programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore s Predlogom akcionog plana 2019-2021. godina dokument zaključci
19. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019), za 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za 2018.godinu dokument zaključci
20. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godina, za 2019. i 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. i 2018. godinu dokument zaključci
21. Predlog programa za sprovođenje Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2017-2021, za 2019. i 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Programa za 2018. godinu dokument zaključci
22. Predlog završnog izvještaja o sprovođenju Strategije unapređenja kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018 dokument zaključci
23. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2018. godini dokument zaključci
24. Izvještaj o predsjedavanju Crne Gore Sporazumom o podregionalnoj kontroli naoružanja, Član IV, Aneks 1-B Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini dokument zaključci
25. Informacija o Dvogodišnjem planu rada uz Program saradnje Vlade Crne Gore i Dječjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) za period 2019-2020. godine s Predlogom dvogodišnjeg plana dokument zaključci
26. Informacija o zaključivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u traženju nestalih lica s Predlogom protokola dokument zaključci
27. Informacija o realizaciji foruma "Nauka i inovacije Vizija 2030 za Zapadni Balkan", u organizaciji Podgoričkog kluba i Ministarstva nauke, 9. aprila 2019. godine, Ulcinj, Crna Gora dokument zaključci
28.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića Rumuniji, 3. aprila 2019. godine  dokument  zaključci   
29.  Predlog za davanje saglasnosti za prenos prava svojine na stanu površine 73 m², P6, PD 93, G2L, zgrada 1, upisan u list nepokretnosti boj 3156, KO Novi Bar, katastarska parcela 5004/5, dr Renati Abramović, zaposlenoj u Domu zdravlja Bar  dokument  zaključci   
30.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i Predlog za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore  dokument  zaključci   
31. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture  dokument  zaključci   
32.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomije  dokument  zaključcif   
33.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima  dokument  zaključci   
34.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova u 2018. godini  dokument  zaključci   
35.  Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije za period 2016 - 2020. godina, za 2019 – 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije (2016-2020), za 2018. godinu  dokument  zaključci   
36.  Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva prosvjete u 2018. godini s Izvještajem o radu Zavoda za školstvo u 2018. godini  dokument  zaključci   
37.  Izvještaj Ministarstva zdravlja o radu i stanju u upravnim oblastima u 2018. godini  dokument  zaključci   
38.  Izvještaj o radu Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore u 2018. godini  dokument  zaključci   
39.  Izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove u 2018. godini  dokument  zaključci   
40.  Izvještaj o radu Komisije za žalbe u 2018. godini  dokument
zaključci   
41.  Informacija o radu komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti u državnoj svojini u 2018. godini  dokument  zaključci   
42.  Kadrovska pitanja    zaključci   
42.1  Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju  dokument     
42.2  Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju  dokument     
42.3  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Direkcije javnih radova  dokument     
42.4  Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave javnih radova  dokument     
42.5  Predlog rješenja o određivanju v.d generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija  dokument     
42.6  Predlog rješenja o prestanku mandata direktorice Zavoda za statistiku  dokument     
42.7  Predlog rješenja o određivanju v.d. direktorice Uprave za statistiku  dokument     
42.8  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Zavoda za školstvo  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
43.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Kruševice I", broj 01-3392/1 od 17. novembra 2010. godine s Predlogom aneksa (bez rasprave)  dokument  zaključci   
44.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Kruševice II", broj 01-3393/1 od 17. novembra 2010. godine s Predlogom aneksa(bez rasprave)  dokument  zaključci   
45.  Informacija o potpisivanju Pisma namjere između federalnog ministra odbrane Republike Austrije i ministra odbrane Crne Gore u vezi obuke i obrazovanja kadeta iz Crne Gore u Austriji s Predlogom pisma namjere (bez rasprave)  dokument  zaključci   
46.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Uprave za kadrove Crne Gore i Generalnog savjeta za kadrove Palestine s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
47.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju i saradnji između inspekcija rada zemalja Zapadnog Balkana s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
48.  Informacija o održavanju 18. sastanka Mediteranske komisije za održivi razvoj s Predlogom za razmjenu pisama između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
49.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o uzajamnom priznavanju usluga certifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori i kvalifikovanih usluga (bez rasprave)  dokument  zaključci   
50.  Izvještaj o radu Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
51.  Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki (za period jul – decembar 2018. godine) (bez rasprave)  dokument  zaključci   
52.  Izvještaj o radu Komisije za koncesije u 2018. godini (bez rasprave)  dokument  zaključci   
53.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na Globalnom samitu avijacije, 1. i 2. aprila 2019. godine, u Rijadu, Kraljevina Saudijska Arabija (bez rasprave)  dokument  zaključci   
54. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, predvođene Suzanom Pribilović, ministarkom javne uprave, na Drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana, 4. i 5. aprila 2019. godine, u Beogradu, Republika Srbija (bez rasprave)  dokument  zaključci   
55.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
56.  Predlog mišljenja na Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 1 stav 2, u dijelu koji glasi "ili na osnovu zakona", člana 14, člana 22 st. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i člana 29 Zakona o eksproprijaciji (bez rasprave)  dokument  zaključci   
57.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 3150 KO Topla, Opština Herceg Novi s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
58.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Boško Strugar" iz Ulcinja za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 3143 KO Ulcinj, opština Ulcinj u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
59.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Džafer Nikočević" iz Gusinja za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 54 KO Vusanje, opština Gusinje u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
60.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vlado Milić" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 372 KO Donja Gorica, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci