Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

116. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 04.04.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Usmena informacija o povećanju minimalne zarade
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima dokument zaključci
3. Predlog uredbe o uslovima za priključenje na mrežu sistema za prenos jednosmjerne struje visokog napona i jednosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka dokument zaključci
4. Predlog uredbe o uslovima za priključenje postrojenja potrošača na prenosni sistem električne energije dokument zaključci
5. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana dokument zaključci
6. Predlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo dokument zaključci
7. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Monte put" Podgorica dokument zaključci
8. Informacija o emisiji državnih hartija od vrijednosti - obveznica na domaćem tržištu, u cilju obezbjeđivanja sredstava za finansiranje budžeta za 2019. godinu, Predlog odluke o emisiji državnih obveznica koje dospijevaju 2024. godine i Predlog odluke o emisiji državnih obveznica koje dospijevaju 2026. godine dokument zaključci
9. Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za 2018. godinu sa aneksom realizacije zaključaka dokument zaključci
10. Analiza normativnog okvira u oblasti slobodnog pristupa informacijama dokument zaključci
11. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021 za 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2018. godinu dokument zaključci
12. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine, za 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2018. godinu dokument zaključci
13. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 - 2020 za 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana u 2018. godini dokument zaključci
14.  Informacija o predlogu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore o odustajanju od pravnog lijeka - izjavljivanja revizije na presudu Višeg suda u Podgorici, Gž.br. 6030/18 od 05.02.2019. godine  dokument  zaključci   
15.  Informacija o ispunjavanju obaveza definisanih kroz pregovaračko poglavlje 33 ‐ Finansijske i budžetske odredbe s Predlogom revidiranog akcionog plana za uspostavljanje sistema sopstvenih sredstava Evropske unije u Crnoj Gori i definisanim obavezama institucija nosioca aktivnosti za ispunjavanje mjera iz Akcionog plana  dokument  zaključci   
16.  Informacija o potpisivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci   
17.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju s Nacrtom sporazuma  dokument  zaključci   
18.  Informacija o potrebi potpisivanja Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus Ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko s Predlogom protokola  dokument  zaključci   
19.  Informacija o realizaciji projekta Dani Crne Gore u Zagrebu – Kreativna Crna Gora (5-13. februar 2019. godine) – promocija crnogorske kulture, turizma i privrede u saradnji sa Evropskim domom u Zagrebu  dokument  zaključci   
20.  Izvještaj o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 01. jul - 31. decembar 2018. godine  dokument  zaključci   
21.  Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana s finansijskim izvještajem DOO "Project-Consulting" - Podgorica za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine i Odluka Odbora direktora DOO "Project-Consulting" - Podgorica o pokriću gubitaka iz prethodnih godina  dokument  zaključci   
22.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-968, od 21. marta 2019. godine, sa sjednice od 14. marta 2019. godine  dokument  zaključci   
23.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova  dokument  zaključci   
24.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije  dokument  zaključci   
25.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  dokument  zaključci   
26.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog državnog tužilaštva  dokument  zaključci   
27.  Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade za rad Savjeta za informacionu bezbjednost, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13)  dokument  zaključci   
28.  Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13)  dokument  zaključci   
29.  Kadrovska pitanja    zaključci   
29.1  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova  dokument     
29.2  Predlog rješenja o imenovanju Komisije za ocjenjivanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države  dokument     
29.3  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja  dokument     
29.4  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
30.  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog plana interventnih nabavki u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Informacija o potrebi zaključenja Aneksa Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra »Kolašin 1600«, Kolašin i donošenja Odluke o izmjeni Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra »Kolašin 1600«, Kolašin (bez rasprave) dokument  zaključci   
33.  Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje treće bankarske garancije "Global Ports Holdingu" – kupcu akcija društva "Kontejnerski terminal i generalni tereti" AD Bar (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  II izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija, u skladu sa investicionim programom projekta "Portonovi" – Kumbor, Herceg Novi, za period od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Izvještaj o rezultatima pregovora radi zaključivanja Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak s Predlogom ugovora (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije i Ministarstva odbrane Crne Gore u vezi pružanja podrške zemlje domaćina tokom medicinske vježbe "Snažan ratnik 2019" (Vigorous Warrior 2019) s Predlogom tehničkog sporazuma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Lovćen" (bez rasprave)  dokument  zaključci   
38.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Ismaila Kalamperovića iz Bara (bez rasprave)  dokument
zaključci   
39.  Drugi dvogodišnji ažurirani izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama za period decembar 2016 - decembar 2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
40.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019. godina, u 2018. godini (bez rasprave)  dokument  zaključci   
41.  Izvještaj o realizaciji aktivnosti na planu razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori u 2018. godini (bez rasprave)  dokument  zaključci   
42.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2015-2020, za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
43.  Izvještaj o radu Sekretarijata za razvojne projekte za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
44.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-85, od 18. januara 2018. godine, sa sjednice od 18. januara 2018. godine  dokument  zaključci   
45.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-841, od 21. marta 2019. godine, sa sjednice od 14. marta 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
46.  Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića na Osmom samitu šefova vlada zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine (16+1), Dubrovnik, 11. i 12. aprila 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
47.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića Austriji, 9. aprila 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
48.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Savjetu evropskog društva fizičara, Split, Republika Hrvatska, 5. i 6. aprila 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
49.  Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na Samitu kulture, od 7. do 11. aprila 2019. godine, u Abu Dabiju, UAE (bez rasprave)  dokument  zaključci   
50.  Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na 5. jadranskoj vojnoj i vazduhoplovnoj izložbi i konferenciji "ASDA 2019", 10. aprila 2019. godine, Split, Republika Hrvatska (bez rasprave)  dokument  zaključci   
51.  Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na sastanku Upravnog odbora programa Kulturne rute Savjeta Evrope, 10. i 11. aprila 2019. godine, Luksemburg (bez rasprave)  dokument  zaključci   
52.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova u okviru Berlinskog procesa, Varšava, 11. i 12. aprila 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
53.  Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Mađarskoj, 16. aprila 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
54.  Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Republici Letoniji, 24. aprila 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
55.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Državna revizorska institucija (bez rasprave)  dokument  zaključci   
56.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomije na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
57.  Predlog odluke o dopuni Statuta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
58.  Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu suvlasničkog dijela katastarske parcele broj 1085/98, upisane u list nepokretnosti broj 883, KO Radovići, Opština Tivat, po pravu preče kupovine s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
59.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Maksim Gorki" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 190 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica, u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
60.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Mileva Lajović Lalatović" iz Nikšića za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 772 KO Nikšić, Opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
61.  Pitanja i predlozi       
61.1  Informacija o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem indirektnog upravljanja IPA fondovima sa pregledom ključnih aktivnosti u I kvartalu 2019. godine  dokument  zaključci   
61.2  Nacrt prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci