Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

117. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 11.04.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za I kvartal 2019. godine dokument
zaključci
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za 2018. godinu dokument
zaključci
3. Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2019-2020. dokument
zaključci
4. Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2018. dokument
zaključci

5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću dokument
zaključci

6. Treći polugodišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2017-2018. dokument
zaključci

7. Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore (predlagač poslanik Andrija Popović) dokument
zaključci

8. Predlog za davanje saglasnosti za sufinansiranje sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara dokument
zaključci

9. Informacija o Predlogu ugovora o dugoročnom zajmu u iznosu od 19.000.000 eura između Kineske Razvojne Banke, kao zajmodavca i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD, kao zajmoprimca s Predlogom ugovora o dugoročnom zajmu dokument
zaključci
10. Informacija o nemogućnosti realizacije Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-303, sa sjednice od 7. februara 2019. godine dokument
zaključci
11. Informacija o predlozima ugovora koji se realizuju u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" s Predlogom ugovora o pružanju konsultantskih usluga i Predlogom aneksa ugovora dokument
zaključci
12. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4495, od 4. oktobra 2018. godine, sa sjednice od 27. septembra 2018. godine dokument
zaključci
13. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Službeni list Crne Gore u 2018. godini s Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2018. godinu dokument
zaključci
14. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument
zaključci
15. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva dokument zaključci
16. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama dokument zaključci
17. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Žabljaku dokument zaključci
18. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Danilovgradu dokument zaključci
19. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru dokument zaključci
20. Kadrovska pitanja zaključci
20.1 Predlog rješenja o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva dokument
20.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore dokument
20.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
21. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti dokument zaključci
22. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Potoci", broj 01- 2707/1, od 3. aprila 2009. godine dokument zaključci
23. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore - Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva infrastrukture i upravljanja vodama Holandije u vezi sa priznavanjem sertifikata u skladu sa Konvencijom o standardima obuke, izdavanja uvjerenja i vršenju brodarske straže pomoraca (STCW konvencija) s Predlogom memoranduma dokument zaključci
24. Informacija o potrebi potpisivanja Multilateralne konvencije za primjenu mjera koje se u cilju sprječavanja evazije poreske osnovice i premještanja dobiti odnose na poreske ugovore s Nacrtom multilateralne konvencije  dokument
zaključci
 
25. Predlog ugovora o saradnji na sprovođenju Projekta "1000+ stanova" - faza III, između komercijalnih banaka i Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma
dokument
zaključci
 
26. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije, koju će predvoditi Darko Radunović, ministar finansija, na redovnom Proljećnom zasijedanju Svjetske Banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda i bilateralnim aktivnostima u Sjedinjenim Američkim Državama, u periodu od 11. do 15. aprila 2019. godine  dokument
zaključci
 
27. Predlog platforme za učešće Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja, na 10. međunarodnoj konferenciji "Sarajevo biznis forum 2019", od 17. do 19. aprila 2019. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina  dokument
zaključci
 
28. Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Republici Sjevernoj Makedoniji 17. aprila 2019. godine s Nacrtom programa o kulturnoj saradnji  dokument
zaključci
 
29. Predlog platforme za učešće dr Gordane Radojević, direktorice Uprave za statistiku, na sastanku zemalja Zapadnog Balkana posvećenom Berlinskom procesu, 24. i 25. aprila 2019. godine, u Varšavi, Poljska
dokument
zaključci
 
30. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vuko Jovović" iz Danilovgrada za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 948 KO Jastreb, opština Danilovgrad, u svojini Crne Gore
dokument
zaključci
 
31. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 551, upisane u list nepokretnosti broj 1209, KO Glavica, opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti  dokument
zaključci
 
32. Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje 24 motorna vozila Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprave za šume, po sistemu "staro za novo"  dokument
zaključci
 
33. Pitanja i predlozi       
33.1 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1343, od 4. aprila 2019. godine
dokument
zaključci
 
33.2 Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja  dokument
zaključci