Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

118. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.04.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama dokument zaključci
2. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju pristupnih puteva u KO Rogami na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o izradi Prostorno - urbanističkog plana Opštine Gusinje i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Prostorno - urbanističkog plana Opštine Gusinje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno-urbanističkog plana
dokument
zaključci
4. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje i visini naknade dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Andrijevica i visini naknade
dokument
zaključci

6. Informacija o statusu lica koja su završila JU Viša stručna škola "Policijska akademija" u Danilovgradu dokument
zaključci

7. Informacija o ustupanju Zbirke dnevnika princeze Ksenije dokument
zaključci

8. Informacija o predlogu Crnogorskog olimpijskog komiteta za sastav Počasnog odbora Igara malih zemalja Evrope 2019. dokument
zaključci

9. Informacija o poslovanju Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva u 2018. godini dokument
zaključci
10. Informacija o statusu realizacije Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-6186, sa sjednice od 27. decembra 2018. godine dokument
zaključci
11. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za saobraćaj dokument
zaključci
12. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za željeznice dokument
zaključci
13. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za razvojne projekte dokument
zaključci
14. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Kolašinu dokument
zaključci
15. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom dokument zaključci
16. Kadrovska pitanja zaključci
16.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte dokument
16.2 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
16.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
16.4 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave za zbrinjavanje izbjeglica dokument
16.5 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave carina dokument
16.6 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave carina dokument
16.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave carina dokument
16.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave carina dokument
16.9 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora HG “Budvanska rivijera” AD Budva dokument
16.10 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVII redovnoj Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera“ AD Budva dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji (bez rasprave)  dokument  zaključci   
18.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o obavezama između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Portugal u vezi sa priznavanjem sertifikata u skladu sa Regulativom I/10 STCW Konvencije, 1978, sa izmjenama i dopunama (bez rasprave)  dokument  zaključci   
19. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji i uzajamnoj pomoći u oblasti vanrednih situacija (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o prepoznavanju obuka i sertifikaciji pomoraca za službu na plovilima registrovanim u Svetom Vincentu i Grenadinima (bez rasprave)  dokument  zaključci  
22.  Informacija u vezi sa organizacijom IV Foruma Strategije Evropske unije za Jadransko - jonski region (EUSAIR Forum) s Predlogom sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika za sprovođenje akcije – 2018CE160AT024 (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Informacija o rješavanju statusa patrolnih brodova P-33 i P-34 (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Informacija o izvršenoj procjeni vrijednosti suvišnih plovnih objekata, opreme i rezervnih djelova od plovnih objekata i radioničke opreme koji su za prodaju (bez rasprave)  dokument  zaključci   
25.  Izvještaj o završenim pregovorima o zaključivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za transponovanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu 2015-2018 za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje sa Izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obveznicama za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Izvještaj o poslovanju i finansijskim iskazima DOO "Skijališta Crne Gore" Mojkovac za 2018. godinu s Predlogom godišnjeg programa rada i finansijskim planom za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-919, od 21. marta 2019. godine, sa sjednice od 14. marta 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Sekretarijata za inspekcijske poslove Opštine Berane i Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u predmetu Ćulafić Mlađena (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na sastancima koji se odnose na projekat SEEIIST u evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), od 11. do 18. aprila 2019. godine, Ženeva, Švajcarska (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na trilateralnom sastanku, 23. aprila 2019. godine, Višegrad, Bosna i Hercegovina (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
36.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 14 stav 1 Zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu ("Službeni list CG", broj 80/17) (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za djecu i mlade "Podgorica" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 1133 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica, u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
38.  Pitanja i predlozi        
38.1  Izvještaj o radu Komisije za implementaciju Komunikacione strategije Vlade Crne Gore za period jul 2018 – april 2019. godine sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana i Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije  dokument  zaključci   
38.2  Informacija o Ugovoru o zakupu nepokretnosti između MK Mountain Resort i Ministarstva vanjskih poslova s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti  dokument  zaključci