Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

120. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 09.05.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima
dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o dopuni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave dokument
zaključci
3. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti dokument
zaključci
4. Predlog mišljenja na Predlog za ocjenu ustavnosti člana 123 stav 1 Zakona o bankama ("Službeni list CG", br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17), koji je Ustavnom sudu Crne Gore podnio Upravni sud Crne Gore dokument
zaključci

5. Informacija o refinansiranju i reprogramiranju kreditnih obaveza Opštine Plav s Predlogom aneksa br. 1 Ugovora o cesiji dokument
zaključci

6. Izvještaj o percepciji poslodavaca o relevantnosti visokog obrazovanja u Crnoj Gori dokument
zaključci

7. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu "Krš" - Kaluđerski laz, Opština Rožaje s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji dokument
zaključci

8. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta "Ledenice", Opština Kotor dokument zaključci

9. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta "Stupne", Opština Kotor dokument
zaključci
10. Predlog za davanje saglasnosti privrednom društvu "R-D COMPANY CT" d.o.o. iz Cetinja za postavljanje privremenog objekta - ljetnje bašte ispred objekta bivšeg Belgijskog poslanstva koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 3463 KO Cetinje I, na javnoj površini koja se nalazi u svojini Prijestonice Cetinje dokument
zaključci
11. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde dokument
zaključci
12. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija dokument
zaključci
13. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama dokument
zaključci
14. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja dokument
zaključci
15. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma dokument zaključci
16. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dokument zaključci
17. Kadrovska pitanja zaključci
17.1 Predlog rješenja o imenovanju članice Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore dokument
17.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave dokument
17.3 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave dokument
17.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave dokument
17.5 Predlog rješenja o razrješenju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" – Herceg Novi dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18. Predlog odluke o objavljivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke o implementaciji Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka, potpisanom u Briselu 18. septembra 2007. godine dokument zaključci
19. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o saradnji u oblasti kulture između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke dokument zaključci
20. Predlog odluke o objavljivanju Programa o kulturnoj saradnji između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva kulture Republike Sjeverne Makedonije za period 2019-2022. dokument zaključci
21. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva kulture Crne Gore i Nacionalnog istraživačkog savjeta Italije s tekstom Memoranduma dokument zaključci
22. Informacija o donaciji Endrjua Pola Popovića Crnoj Gori  dokument
zaključci   
23. Izvještaj sa sastanka Mješovite komisije o međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, održanog 10. aprila 2019. godine, u Podgorici s Predlogom sporazuma
dokument
zaključci   
24. Predlog za ustupanje na korišćenje poslovnog prostora u svojini Crne Gore, lokalnoj kancelariji Regionalne kancelarije za saradnju mladih u Crnoj Gori - RYCO, bez naknade, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora
dokument
zaključci   
25. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Strateškom sastanku pod nazivom "Dizajn studija za mašinu za terapiju jonima paralelno sa SEEIIST projektom", 29. aprila 2019. godine, u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), Ženeva, Švajcarska  dokument
 zaključci  
26. Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na otvaranju crnogorskog paviljona na Bijenalu umjetnosti u Veneciji, 10. maja 2019. godine
dokument
zaključci   
27. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na manifestaciji "Dani CERN-a u Sjevernoj Makedoniji", od 13. do 15. maja 2019. godine, Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija i "CMBEBIH 2019 Međunarodnoj konferenciji za medicinski i biološki inžinjering", 16. maja 2019. godine, Banja Luka, Bosna i Hercegovina  dokument
zaključci   
28. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na Međunarodnoj konferenciji "Going Global", od 13. do 15. maja 2019. godine, u Berlinu, Njemačka  dokument
zaključci   
29. Predlog platforme za učešće generalne direktorice Blanke Radošević Marović na IDAHOT + Forumu 2019, od 13. do 15. maja 2019. godine, u Oslu, Norveška s Predlogom deklaracije
dokument
zaključci   
30. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na 7. dijalogu o politici obrazovanja Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, 17. maja 2019. godine, Temišvar, Rumunija
dokument
zaključci   
31. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na sjednici Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije, od 20. do 28. maja 2019. godine, Ženeva, Švajcarska
dokument
zaključci   
32. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, na 108. sjednici Međunarodne konferencije rada, Ženeva, Švajcarska, od 10. do 21. juna 2019. godine
dokument
zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
33. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje  dokument
zaključci   
34. Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 184 KO Škaljari I u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
35. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 8080, KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
dokument
zaključci   
36. Predlog za davanje saglasnosti za razmjenu nepokretnosti -katastarske parcele br. 1360 i 361/1 KO Grbe, Opština Danilovgrad, u svojini države Crne Gore za katastarske parcele br. 1502 i 1503 KO Grbe, Opština Danilovgrad, u svojini Božidara Gardaševića, iz Danilovgrada s Predlogom ugovora o razmjeni nepokretnosti  dokument
zaključci   
37. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 1286, upisane u list nepokretnosti broj 358, KO Dajbabe, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti  dokument
zaključci   
38. Pitanja i predlozi       
38.1 Predlog priloga 4 Ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac - Mateševo autoputa Bar - Boljare br. 01-827/1 od 26.02.2014. - Sistem za vodosnabdijevanje  dokument
zaključci