Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

121. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 16.05.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja pretpristupnim fondovima Evropske unije dokument
zaključci
4. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Peace Corps programom u Crnoj Gori dokument
zaključci

5. Informacija o sprovođenju Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata u 2018. godini s preporukama za dalji ciklus planiranja politika dokument
zaključci

6. Informacija o zahtjevu bivših radnika "Termoplast" AD u stečaju Gusinje dokument
zaključci

7. Informacija o zaključivanju Ugovora o odobravanju sredstava državne pomoći za sufinansiranje i pred-finansiranje međunarodnih projekata Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono - preduzetnički centar "Tehnopolis" Nikšić s Predlogom ugovora dokument
zaključci

8. Informacija o sporazumnom raskidu Ugovora o građenju i Ugovora o vršenju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vrtića i jaslica u Baru, izvođenju radova na privremenom uređenju/sanaciji terena na lokaciji nekadašnjeg gradilišta dokument
zaključci

9. Informacija o sprovođenju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u 2018. godini i raspodjeli sredstava za realizaciju projekata u 2019. godini dokument
zaključci
10. Informacija o projektu "Kreativna Crna Gora - ekonomska valorizacija i kreativne industrije" s Predlogom sporazuma o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstva kulture Crne Gore dokument
zaključci
11. Informacija o potrebi potpisivanja Konvencije UN-a o međunarodnim poravnanjima postignutim u postupku medijacije dokument
zaključci
12. Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BPfA) i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030)
dokument
zaključci
13. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za zaštitu kulturnih dobara dokument
zaključcif
14. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za inspekcijske poslove
dokument
zaključci
15. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda Crne Gore dokument zaključci
16. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg državnog tužilaštva u Podgorici dokument zaključci
17. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Podgorici dokument zaključci
18. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Plavu dokument zaključci
19. Kadrovska pitanja zaključci
19.1 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Barska plovidba" AD Bar
dokument
19.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar dokument
19.3 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Prekookeanska plovidba" AD Bar dokument
19.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Prekookeanska plovidba" AD Bar dokument
19.5 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Direkcije za saobraćaj i određivanju v.d. direktora Uprave za saobraćaj dokument
19.6 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za saradnju sa dijasporom - iseljenicima dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
20. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata na stovarištu Bakovići u područnoj jedinici Kolašin (bez rasprave) dokument zaključci
21.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Evropske unije o kvalitetu i bezbjednosnim zahtjevima u vezi sa povezivanjem na TESTA-ng mrežu uspostavljenoj u okviru ISA2 programa (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Informacija o zaključivanju Protokola o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije u oblasti evropskih integracija s Predlogom protokola (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Informacija o sprovedenim aktivnostima na realizaciji Srednjoročnog pregleda Industrijske politike Crne Gore do 2020. godine, za period 2016-2018. (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta "Krivošije" (bez rasprave)  dokument  zaključci   
25.  Informacija o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Glavnog grada Podgorica s Predlogom ugovora (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Informacija o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Mojkovac s Predlogom ugovora (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Informacija o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Kolašin s Predlogom ugovora (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za period 2016 - 2020. za sprovođenje Strategije razvoja energetike do 2030. godine, za period 2016-2018. (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih (2018-2022) za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite (2018-2022) za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Izvještaj o izvršenju Programa zvanične statistike 2014 -2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2018. godinu s Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 105/92/2, površine 13.755 m², evidentirane u posjedovnom listu broj 312, KO Grahovo (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-699, od 28. februara 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07- 404, od 23. februara 2017. godine, sa sjednice od 16. februara 2017. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na 129. ministarskoj sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope, Helsinki, Finska, 16. i 17. maja 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
38.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na COST Connect konferenciji posvećenoj budućnosti evropskih istraživanja o raku "Pobijediti rak u 2030: Nemoguća misija?", Brisel, Kraljevina Belgija, 22. maja 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
39.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačku jedinicu Uprava za kadrove (bez rasprave)  dokument  zaključci   
40.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo nauke na potrošačku jedinicu Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
41.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU "Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju" Berane (bez rasprave)  dokument  zaključci   
42.  Predlog odluke o objavljivanju javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup obale za izgradnju novog kupališta, prema planskim dokumentima na lokaciji u Budvi, obala u Svetom Stefanu, istočno od kampa Crvena glavica (bez rasprave)  dokument  zaključci   
43.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 159 KO Konjsko, Opština Nikšić s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
44.  Pitanja i predlozi        
44.1  Informacija o ustupanju dijela izvađenog materijala iz rijeke Bojane za potrebe nasipanja odbojkaških terena  dokument  zaključci   
44.2  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru  dokument  zaključci   
44.3  Informacija o zaključenju Amandmana Ugovora o zajmu za projekat "Upravljanje industrijskim otpadom", zaključenog 10. oktobra 2014. godine između Crne Gore - Ministarstva finansija i Međunarodne banke za onovu i razvoj (IBRD)  dokument  zaključci   
44.4  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na Ministarskom sastanku u okviru ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske, 17. maja 2019. godine, u Briselu  dokument  zaključci   
44.5  Izvještaj o poslovanju Aerodroma Crne Gore AD za 2018. godinu  dokument  zaključci   
44.6  Predlog pravilnika o izmejnama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore  dokument  zaključci   
44.7  Informacija o zaključivanju memoranduma o razumijevanju u oblasti zdravstva i medicinskih nauka između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Sjeverne Makedonije s Predlogom memoranduma   dokument zaključci   
44.8  Informacija o zaključivanju memoranduma o razumijevanju između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva javnog zdravlja Republike Kube o saradnji u oblasti zdravlja i medicinskih nauka s Predlogom memoranduma  dokument  zaključci   
44.9  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova  dokument  zaključci   
44.10  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Sjeverne Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci   
44.11  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima  dokument  zaključci   
44.12  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi  dokument  zaključci