Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

124. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 06.06.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu dokument
zaključci
2. Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave dokument
zaključci

5. Dvadesetprvi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - mart 2019. dokument
zaključci

6. Informacija o izmjenama Bilateralnog sporazuma između Crne Gore i Albanije, koji se odnosi na IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014 -2020 s Predlogom sporazuma dokument
zaključci

7. Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje dokument
zaključci

8. Predlog akcionog plana za suzbijanje nelegalne eksploatacije riječnih nanosa iz vodotoka 2019-2021. godine dokument
zaključci

9. Predlog plana davanja koncesija za eksploataciju riječnog nanosa (šljunka i pijeska) iz korita rijeka Lim i Grnčar dokument
zaključci
10. Predlog programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II - 2014-2020 verzija 1.2. dokument
zaključci
11. Informacija o realizaciji Ugovora o dokapitalizaciji "Novog duvanskog kombinata" AD Podgorica sa Izvještajem o činjeničnim nalazima "Ernst&Young" d.o.o. od 10. 4. 2019. godine i Inicijativom investitora za rješavanje statusa novčanog uloga Vlade Crne Gore dokument
zaključci
12. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela UP7, UP8, UP9, UP10, UP11, UP12, UP13 i UP14 u zahvatu DUP-a "Konik - Stari aerodrom faza III" - izmjene i dopune, u Podgorici dokument
zaključci
13. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 55, u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VII - Stara varoš" - izmjene i dopune, u Podgorici dokument
zaključci
14. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP A 2.7. u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8", u Podgorici dokument
zaključci
15. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 37 u zahvatu DUP-a "Mahala", u Podgorici dokument zaključci
16. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela UP 10, UP 11, UP 12, UP 14 i UP 16 u zahvatu DUP-a "Dajbabe - Zelenika - Dio planske zone 11", u Podgorici dokument zaključci
17. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela UP 1, UP 2, UP 3, UP 4 i UP 5 u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VI - Kruševac - dio", u Podgorici dokument zaključci
18. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela UP 3.1, UP 3.2, UP 3.3 i UP 3.4 u zahvatu DUP-a "Agroindustrijska zona", u Podgorici dokument zaključci
19. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 18, u zahvatu DUP-a "Industrijska zona - Kombinat aluminijuma Podgorica", u Podgorici dokument zaključci
20. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak za otuđenje nepokretnosti zaključci
21. Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2018/2019. godine
zaključci
22. Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2019/2020. godinu dokument zaključci
23. Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za podršku marketing aktivnostima na emitivnim tržištima za 2019/2020. godinu dokument zaključci
24. Informacija o organizaciji Svjetskih medicinskih i zdravstvenih igara u Crnoj Gori u periodu od 22. juna do 29. juna 2019. godine s Predlogom ugovora o saradnji dokument zaključci
25. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2099, od 30. maja 2019. godine dokument zaključci
26. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dokument zaključci
27. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave dokument zaključci
28.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za igre na sreću  dokument  zaključci
 
29.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ugljovodonike  dokument  zaključci
 
30.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za vode  dokument  zaključci
 
31.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti označenih kao kat. parcela br. 129/1, 129/2 i 262/2, ukupne površine 484 m2, upisane u LN 338 KO Bijelo Polje na ime Crna Gora sopstvenik-posjednik 1/1, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, upravljanje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica dokument
zaključci
 
32.  Kadrovska pitanja    zaključci
 
32.1  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija  dokument     
32.2  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija  dokument     
32.3 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke  dokument     
32.4  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke  dokument     
32.5  Predlog rješenja o imenovanju tri člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno-tehnološki park Crne Gore“ dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
33. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Golf i Donji Radovići Zapad", Opština Tivat i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Golf i Donji Radovići Zapad", Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  dokument  zaključci
 
34.  Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donji Radovići Centar", Opština Tivat i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donji Radovići Centar", Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  dokument  zaključci
 
35. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dalekovoda u KO Rogami i KO Doljani na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
36.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica na teritoriji Glavnog grada Podgorica i KO Mateševo na teritoriji Opštine Kolašin za potrebe vodosnabdijevanja autoputa Bar-Boljare (bez rasprave) dokument
zaključci
 
37.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Ulcinj za otuđenje nepokretnosti  dokument  zaključci
 
38.  Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica  dokument  zaključci
 
39.  Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti od koristi za privredu i građane, za period septembar 2018. - maj 2019. godine  dokument  zaključci
 
40.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o partnerstvu koji se odnosi na nacionalne frankofone inicijative i inicijative za ustanovu (2019-2022) s Predlogom memoranduma  dokument  zaključci
 
41.  Informacija o Memorandumu o pristupanju Crne Gore Komitetu Nacionalnih Teritorijalnih Komandanata (NTCC) s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
42.  Izvještaj sa zajedničke sjednice Vlade Crne Gore i Vlade Republike Sjeverne Makedonije, Podgorica, 24. maja 2019. godine  dokument  zaključci
 
43.  Izvještaj o javnim nabavkama za 2018. godinu   
 
44.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-198, od 9. februara 2017. godine, sa sjednice od 2. februara 2017. godine  dokument  zaključci
 
45.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na sastancima za SEEIIST projekat i radionici "Veliki podaci u medicini: izazovi i mogućnosti" u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), od 31. maja do 7. juna 2019. godine, u Ženevi, Švajcarska  dokument  zaključci
 
46.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Hrvatskoj, 7. juna 2019. godine  dokument  zaključci
 
47.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Slovenije, Ljubljana, od 9. do 11. juna 2019. godine  dokument  zaključci
 
48.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica Centralno-evropske inicijative (CEI), Trst, Italija, 11. i 12. juna 2019. godine  dokument  zaključci
 
49.  Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na Regionalnoj konferenciji zemalja Evrope i Centralne Azije, posvećenoj izgradnji efikasnih, odgovornih i inkluzivnih institucija, 11. i 12. juna 2019. godine, u Ankari, Turska  dokument  zaključci
 
50. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na X sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, Podgorica, 12. juna 2019. godine  dokument  zaključci
 
51.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na 18. Kongresu Svjetske meteorološke organizacije (SMO), Ženeva, Švajcarska, od 11. do 15. juna 2019. godine  dokument  zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
52.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbi člana 36 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Službeni list CG", br. 49/08, 73/10, 39/11 i 55/16), koju je podnio Ibrahim Husejnović, iz Plava  dokument  zaključci
 
53.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO Sportski centar Berane  dokument  zaključci
 
54.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Meksiko" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 281 KO Polje, opština Bar u svojini Crne Gore  dokument  zaključci
 
55.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Ristan Pavlović" iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 383 KO Pljevlja, opština Pljevlja u svojini Crne Gore  dokument  zaključci
 
56.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Olga Golović" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 773 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore  dokument  zaključci
 
57.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Jugoslavija" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1183 KO Novi Bar u svojini Crne Gore  dokument  zaključci
 
58.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Ilija Kišić" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 226 KO Kuti, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore  dokument  zaključci
 
59.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Dašo Pavičić" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 463 KO Topla, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore  dokument  zaključci
 
60.  Pitanja i predlozi       
60.1  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga  dokument  zaključci
 
         

NAPOMENA: Materijal za tačku 20. (Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak za otuđenje nepokretnosti) i tačku 21. (Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2018/2019. godine) će biti objavljen nakon tehničke redakcije.

Vlada je na 125. sjednici, u okviru verifikacije Zapisnika sa 124. sjednice, odlučila da se Izvještaj o javnim nabavkama za 2018. godinu (tačka 43.) vrati na doradu.