Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

125. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 13.06.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje dokument
zaključci
3. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti pomorske plovidbe dokument
zaključci
4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Protokola o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti nepokretnih platformi koje se nalaze u epikontinentalnom pojasu dokument
zaključci

5. Predlog revizije Mape puta za istraživačku infrastrukturu Crne Gore (2019 - 2020) dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2019. godinu dokument
zaključci

7. Predlog uredbe o minimalno-tehničkim uslovima i načinu pružanja pojedinih turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti dokument
zaključci

8. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020, za 2019. godinu dokument
zaključci

9. Informacija o potrebi uspostavljanja informacionog sistema za elektronsko upravljanje projektima koji se finansiraju iz fondova EU dokument
zaključci
10. Informacija o statusu realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice - Jezerine dokument
zaključci
11. Informacija o preduzetim i planiranim aktivnostima na implementaciji Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u dijelu prihvata i smještaja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu dokument
zaključci
12. Izvještaj o sprovođenju Plana realizacije Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018–2021. godina, za 2018. godinu dokument
zaključci
13. Informacija o realizaciji programa školskih sportskih takmičenja u osnovnim školama za 2018/2019. godinu dokument
zaključci
14. Predlozi ugovora o pružanju usluga Agenta za ocjenu međunarodne podobnosti radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore dokument
zaključci
15. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 733 KO Lužac, Opština Berane s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument zaključci
16. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete dokument zaključci
17. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Državnog arhiva dokument zaključci
18. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Revizorskog tijela dokument zaključci
19. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva, na bilateralnim sastancima u Sofiji, Republika Bugarska, 17. juna 2019. godine s Predlogom sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju dokument zaključci
20. Kadrovska pitanja zaključci
20.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić dokument
20.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Marina" AD Bar dokument
20.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor dokument
20.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar dokument
20.5 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević“ AD Igalo dokument
20.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević“ AD Igalo dokument
20.7 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Novi duvanski kombinat" AD Podgorica dokument
20.8 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore  dokument
   
20.9 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Direkcije za željeznice i određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za željeznice  dokument
   
20.10 Predlog rješenja o razrješenju člana Odbora direktora "Radio - difuzni centar" d.o.o. Podgorica  dokument
   
20.11 Predlog rješenja o imenovanju članice Odbora direktora "Radio - difuzni centar" d.o.o. Podgorica
dokument
   
20.12 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave pomorske sigurnosti i određivanju v.d. direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
21. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda  dokument
zaključci
 
22. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica  dokument
zaključci
 
23. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (eruptiva) sa ležišta "Štitarica-Okruglički krš", Opština Mojkovac, broj 970-175/2017-2 od 6. 11. 2017. godine s Predlogom aneksa 1 Ugovora  dokument
zaključci
 
24. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) sa ležišta "Štitarica-Taskavac", Opština Mojkovac, broj 970-174/2017-6 od 6. 11. 2017. godine s Predlogom aneksa 1 Ugovora
dokument
zaključci
 
25. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Peace Corps-a s Predlogom memoranduma  dokument
zaključci
 
26. Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Crne Gore i Međunarodne pomorske organizacije u vezi učešća u šemi revizije države članice Međunarodne pomorske organizacije s Predlogom memoranduma  dokument
zaključci
 
27. Informacija o realizaciji Odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti, bez naknade, u cilju realizacije obaveze iz Ugovora o zajedničkoj gradnji, OVP br. 958/2014 od 16.09.2014. godine  dokument
zaključci
 
28. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta "Kupujmo domaće"  dokument
zaključci
 
29. Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije za neproliferaciju oružja za masovno uništenje (2016–2020), za 2018. godinu  dokument
zaključci
 
30. Izvještaj o završenim pregovorima o Okvirnom sporazumu o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata s Predlogom okvirnog sporazuma  dokument
zaključci
 
31. Izvještaj o poslovanju i Finansijski iskaz DOO "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica za 2018. godinu s Predlogom odluke o raspodjeli dobiti  dokument
zaključci
 
32. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-6273, od 27. decembra 2018. godine, sa sjednice od 27. decembra 2018. godine
dokument
zaključci
 
33. Predlog platforme za posjetu Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, Republici Srbiji, povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, Slave Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije Republike Srbije, 16. juna 2019. godine, Beograd, Republika Srbija  dokument
zaključci
 
34. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na Forumu "Financial Times zemalja Zapadnog Balkana", 18. juna 2019. godine, u Londonu  dokument
zaključci
 
35. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na konferenciji "Podrška strategijama pametne specijalizacije i tehnološkom transferu u Jugoistočnoj Evropi", 18. juna 2019. godine, u Bukureštu, Rumunija i radnom doručku sa nerezidentnim ambasadorima, 19. juna 2019. godine, u Beogradu, Republika Srbija  dokument
zaključci
 
36. Predlog platforme za radnu posjetu Sulja Mustafića, direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Javnoj službi Turske za zapošljavanje/ISKUR, 19. i 20. juna 2019. godine, Ankara, Turska  dokument
zaključci
 
37. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, na 119. plenarnoj sjednici Venecijanske komisije, od 19. do 23. juna 2019. godine, u Veneciji, Italija  dokument
zaključci
 
38. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Zavod za metrologiju  dokument
zaključci
 
39. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Državna revizorska institucija na potrošačku jedinicu Sredstva za rješavanje stambenih potreba  dokument
zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
40. Predlog odluke o objavljivanju javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup obale za izgradnju novog kupališta, prema planskim dokumentima, u Herceg Novom, u Meljinama, na lokaciji Lazaret, broj: 0203-1333/6-1 od 29.03.2019.godine, koju je Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore donio na 1. sjednici, održanoj dana 29.03.2019. godine  dokument
zaključci
 
41. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja  dokument
zaključci
 
42. Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknada za rad predsjednika, članova i sekretara komisija za sredstva za zaštitu bilja koje se obrazuju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja - Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  dokument
zaključci
 
43. Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13)  dokument
zaključci
 
44. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 107 KO Rovačko Trebaljevo, opština Kolašin s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti u svojini Crne Gore  dokument
zaključci
 
45. Pitanja i predlozi       
45.1 Informacija o potrebi preusmjeravanja sredstava u Tekuću budžetsku rezervu  dokument
zaključci
 
45.2 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-536, od 28. februara 2019. godine i Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-803, od 14. marta 2019. godine
dokument
zaključci
 
45.3 Predlog odluke o raspodjeli dobiti "Monte put" d.o.o. Podgorica za 2018. godinu  dokument
zaključci
 
45.4 Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, br. 07-3986, od 11. 1. 2018. godine i br. 07-5854, od 20. 12. 2018. godine
 
 
45.5 Predlog odluke o Savjetu za vladavinu prava
dokument
zaključci
 

NAPOMENA: Materijal za tačku 45.4. (Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, br. 07-3986, od 11. 1. 2018. godine i br. 07-5854, od 20. 12. 2018. godine) će biti objavljen nakon tehničke redakcije.