Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

126. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 20.06.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku dokument zaključci
2. Predlog uredbe o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika dokument zaključci
3. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore dokument zaključci
4. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore dokument zaključci
5. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja dokument zaključci
6. Predlog akcionog plana za unapređenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima) dokument zaključci
7. Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2018 - decembar 2018) dokument zaključci
8. Predlog strategije pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024) s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
9. Informacija o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) - "Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona" dokument zaključci
10. Informacija o zaključenju Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o Garanciji za Projekat "Crnogorske željeznice III", potpisanog 20. marta 2017. godine s Predlogom ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o Garanciji dokument zaključci
11. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma (period januar - jun 2019. godine) dokument zaključci
12. Predlog da se projekat - Izgradnja condo hotela Kolašin Resort & Spa, Kolašin, dostavljen od strane Kolašin Resort & Spa A.D. iz Podgorice uvrsti na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dokument zaključci
13. Informacija o zaključivanju kolektivnog ugovora Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore s Predlogom kolektivnog ugovora dokument zaključci
14.  Informacija o aktivnostima Regionalne škole za javnu upravu – ReSPA u periodu od 2016. do 2018. godine s predlogom za preuzimanje ReSPA hotela  dokument  zaključci  
15.  Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu  dokument  zaključci
 
16.  Godišnji izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana rada sa finansijskim izvještajem JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" Budva za 2018. godinu  dokument  zaključci
 
17.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za nekretnine  dokument  zaključci
 
18.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  dokument  zaključci
 
19.  Kadrovska pitanja    zaključci
 
19.1  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja  dokument     
19.2  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore  dokument     
19.3  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore  dokument     
19.4  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore  dokument     
19.5  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Odbora direktora „Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju“ d.o.o. Podgorica  dokument     
19.6  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore  dokument     
19.7  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica  dokument     
19.8  Predlog zaključka za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na VI vanrednoj Skupštini akcionara "Novi prvoborac" AD Herceg Novi  dokument     
19.9  Predlog rješenja o postavljenju generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Srbiji, sa sjedištem u Sremskim Karlovcima  dokument     
19.10  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora “Luštica Development” AD Tivat  dokument     
19.11  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara “Luštica Development” AD Tivat  dokument     
19.12  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj  dokument     
19.13  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj  dokument     
19.14  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XI vanrednoj Skupštini akcionara HG "Budvanska rivijera" AD Budva  dokument     
19.15  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
19.16  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
19.17  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora „Marina“ AD Bar  dokument     
19.18  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Crnogorska plovidba“ AD Kotor  dokument     
19.19  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Luka Bar“ AD Bar  dokument     
19.20  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar  dokument     
19.21  Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
19.22  Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
19.23  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Sveti Stefan Hoteli" AD  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
20.  Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za vode (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
21.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Rožaje-Špiljani, raskrsnica Vuča - granica sa Republikom Srbijom (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
22.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Andrijevica i KO Slatina I, u opštini Andrijevica za izgradnju nove kasarne Vojske Crne Gore u opštini Andrijevica (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
23.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe sanacije klizišta Gnjili potok na regionalnom putu R-20, dionica Mateševo - Andrijevica (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
24.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti-urbanističke parcele UP 2052/4 u zahvatu DUP-a "Konik-Stari Aerodrom" - izmjene i dopune u Podgorici (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
25.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela UP 52, UP 74, UP 76, UP 2090/1664, UP 2090/913, UP 2090/1462 i UP 2090/1470 u zahvatu DUP-a "Konik-Stari Aerodrom" (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
26.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Češke o naučnoj i tehnološkoj saradnji (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
27.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma sa zemljom domaćinom između Vlade Crne Gore i Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO) (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
28.  Predlog odluke o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
29.  Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje četvrte bankarske garancije "Global Ports Holdingu" (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
30.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa zapošljavanjem članova porodice koji su dio domaćinstva članova diplomatskih i konzularnih predstavništava s Predlogom memoranduma (bez rasprave) dokument  zaključci
 
31.  Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Bugarske i Ministarstva odbrane Crne Gore u vezi sa pružanjem podrške države domaćina za sprovođenje vježbe raspoređivanja komandnih mjesta uz kompjutersku podršku (CAX/CPX) "Balkanski mostovi 2019" s Predlogom tehničkog sporazuma (bez rasprave) dokument  zaključci
 
32.  Informacija o konsolidaciji ugovornog stanja između Crne Gore i Mađarske s Predlogom protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske u pogledu sukcesije Crne Gore bilateralnih međunarodnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije/Savezne Republike Jugoslavije/Državne zajednice Srbija i Crna Gora i Mađarske Narodne Republike/Republike Mađarske (bez rasprave) dokument  zaključci
 
33.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u granicama Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (podnosilac ponude suvlasnik Boris Jovićević, iz Podgorice) (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
34.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u granicama Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (podnosilac ponude Dragan Rudović, iz Cetinja) (bez rasprave)  dokument  zaključci  
35.  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3106, od 21. juna 2018. godine, sa sjednice od 14. juna 2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
36.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu Duška Markovića, predsjednika Vlade, Republici Azerbejdžan, od 24. od 28. juna 2019. godine s Predlogom sporazuma o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede Republike Azerbejdžan (bez rasprave) dokument  zaključci
 
37.  Predlog platforme za učešće Nikole Janovića, ministra sporta i mladih, na "Svjetskoj konferenciji ministara nadležnih za mlade 2019 i Forumu mladih" Lisboa + 21, od 21. do 23. juna 2019. godine, u Lisabonu, Portugal (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
38.  Predlog platforme za radnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Portugal, 24. juna 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
39.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na drugoj sjednici Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan, Baku, Republika Azerbejdžan, 24. i 25. juna 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
40.  Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na Forumu Ujedinjenih nacija za javne usluge (UNPSF), u Bakuu, Republika Azerbejdžan, od 24. do 26. juna 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
41.  Predlog za davanje saglasnosti Vlade za preusmjerenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u sektoru bezbjednosti (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
42.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Blažo Jokov Orlandić" iz Bara za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 1184 KO Novi Bar, opština Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
43.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vuk Karadžić" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 736 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
44.  Predlog za davanje saglasnosti JU SMŠ "Vuksan Đukić" iz Mojkovca za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 576 KO Mojkovac, opština Mojkovac u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
45.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju dijagnostičkog uređaja - CT skener Pronto "Hitachi" (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
46.  Pitanja i predlozi       
46.1  Predlog kadrovskog plana organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2019. godinu i Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za imovinu dokument  zaključci
 
46.2  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za školstvo  dokument  zaključci
 
46.3  Predlog opšteg kolektivnog ugovora o izmjenama Opšteg kolektivnog ugovora  dokument  zaključci
 
46.4  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na sastanku Konstituence Svjetske Banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda u Skoplju, Republika Sjeverna Makedonija, od 21. do 23. juna 2019. godine  dokument  zaključci